اجزای تشکیل دهنده اسپرینکلر

اسپرینکلر از سه قسمت تشكيل شده است:

activation mechanism سیستم عمل کننده
orifice دريجه تنظيم
deflector منحرف کننده

سيستم عمل کننده

اين قسمت در سيستم delouge وجود ندارد وشـامل يـك در پوش است که از خروج آب جلو گيري مي نمايد و يك قسمت به عنوان fuse link و يا glass bulb که در پوش را به شـدت فشار داده تا آبندی شده و ريزش آب يا نـشتي نداشـته
باشد .
درقسمت عمل کننده اسپرينکلر (activate) در نوع فیوز لینک خود ماده (مانند پلاسـتيك يـا ژلـه ) داخـل اریفیس وجود دارد که حالت جامـد پيـداکرده مـانع خروج آب مي شود, در هنگامي که حـرارت بـه آب افـشان وارد مي شود, به حد مشخص و از پيش تعيين شده که رسيد ، ماده جامد ذوب شده و فشار آب پشت آب افشان باعـث خارج شدن آن و پاشش آب مي گردد .

👇Glass bulb👇

یک کپسول شیشه ای که داخـل آن مقداری مايع وجود دارد و قسمتي از آن هـوا يـا گـاز ميباشد . در هنگام در هنگام گـرم شـدن حجـم مـايع زياد شده و به حد معـين که رسـيدمثلا 57 درجـه سـانتي گراد، شيشه ترکيده،درپوش آزاد شده وعمل پاشش انجـام مي پذيرد.

دریچه تنظیم (orifice)
قسمت فلزي اسپرینکلر مي باشد که داراي سوراخ با قطـر مـشخص و از پيش طراحي شده است و مقـاديرآب خروجـي (discharge) را در فشار معين ، مشخص مي کند.

منحرف کننده (deflector)

نوعي پره يا صفحه است که به آب تحت فشار که بـه آن برخورد مي کند حالت مي دهد و باعث پخش شدن يكنواخت و پودري شكل مي شود .

تصاویر پیوست شده

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

7 − 1 =