الگوی تعمير و نگهداری

مقدمات تهيه الگوی تعمير و نگهداری

جهت تدوين الگوی تعمير و نگهداری فضاهاي آموزشي، در ابتدا تقسيم بندي واحدهاي تاسيساتي اين فضاها لازم مي باشد. همانطوريكه قبلاً بيان گرديد، واحدهاي تاسيساتي ساختمان عبارتند از سيستم هايي آه براي انجام کار بخصوصي تعبيه گرديده اند. از ديدگاه ساختماني اين واحدها در ساختمان نصب و ثابت شده اند و نوع کاربري ساختمان، روي آﻧﻬا تاثيري ندارد. به بيان ديگر واحدهاي تاسيساتي ساختمان، با واحدهاي تخصصي آه در کاربري خاصي مورد نياز هستند يا قابليت جابجايي دارند، متفاوت مي باشند.

 

 

واحدهاي تاسيساتي در فضاهاي آموزشي به سه دسته اصلي
برقي, خاص و عمومي تقسيم شده است:
واحدهاي تاسيسات برق در فضاهاي آموزشي
١- خطوط روشنايي و تغذيه پريزهاي عمومي
٢- چراغها و لامپهاي روشنايي
٣- کليد و پريزهاي عمومي
۴- مدارهاي تغذيه واحدهاي خاص تاسيساتي
۵- تابلوهاي برق, ادوات حفاظتي و آنترل برق
واحدهاي تاسيسات خاص در فضاهاي آموزشي – آه بيشتر به منظور
گرمايش و سرمايش مورد توجه قرار دارند و مهمترين اين
واحدها عبارتند از:
١- کولر آبي
٢- کولر گازي
٣- پنکه سقفي
۴- شوفاژخانه (شامل مشعل, ديگ, الکتروموتورها و …)
واحدهاي تاسيسات عمومي در فضاهاي آموزشي
١- شبکه لوله کشي آب
٢- شبکه لوله کشي فاضلاب

قبل از اعمال الگوي تدوين شده, سه مرحله عمليات مقدماتي تعميرات و نگهداري تاسيسات بايد بر فضاهاي آموزشي به شرح ذيل انجام پذيرد:

• تهيه شناسنامه برا ي هر واحد آموزشي اشاره شده مطابق الگوي ارائه شده.
• اورهال نمودن سه دسته اصلي تاسيسات برقي, خاص و عمومي و به تفکيک به نحوي که کليه واحدهاي تاسيسات مطابق استانداردها ارائه شده کارکرد منطقي خود را در ابتدای برنامه ريزی تدوين شده داشته باشد. بديهي است آه اين امر براي ساختماﻧﻬايي آه مدت زيادي از زمان تحويل آﻧﻬا گذشته ضروري است.
• اصلاح شناسنامه واحدهاي آموزشي با توجه به عمليات اورهال انجام گرفته پس از فراهم آمدن مقدمات ذکر شده.

 

کليات الگوی تعمير و نگهداری

عمليات تعمير و نگهداری واحدهاي تاسيساتي در شش مرحله
جداگانه بصورت برنامه ريزي شده و به شرح ذيل صورت مي گيرد.
توجه به اين نكته ضروري است آه در مراحل بازرسي اين الگو،
پرداختن به عيوب و انجام تعميرات اورژانسي مد توجه قرار نگرفته
و اصولاً اين الگو براي مواجهه با آن در نظر گرفته نشده است.

١- صدور احکام کار بازرسي: مرحله اول در اجرای عمليات تعمير و نگهداری, صدور احکام کار بازرسي واحدهاي تاسيساتي بسته به نياز و بر اساس تعمير و نگهداري پريوديک آﻧﻬا مطابق فرم شماره ٣ می باشد.
٢- انجام بازرسي هاي پريوديک: مرحله دوم, انجام بازرسي هاي پريوديک واحدهاي تاسيساتي مطابق دستورالعمل آورده شده در فرم شماره ١ و توسط نيروي انساني مجاز قيد شده می باشد.
٣- گزارش عمليات بازرسی: نيروي انساني مجاز عمليات بازرسي واحدهاي تاسيساتي را طبق دستورالعمل فرم شماره ١ انجام داده, مطابق فرم ۴ گزارش کار عمليات بازرسي خود را به مرجع صدور حکم کار (در فرم شماره ٣) ارائه مي نمايد
۴- صدور حکم کار تعميرات: با توجه به گزارش کار ارائه شده طبق فرم شماره ۴ و در صورت نياز به انجام تعميرات در واحدهاي تاسيساتي, مرجع مجاز صدور حكم، حكمي جهت انجام تعميرات مطابق فرم شماره ۵ به نيروي انساني مجاز قيد شده در فرم شماره ٢ ابلاغ مي نمايد.
۵- انجام تعميرات: مرحله پنجم, انجام تعميرات واحدهاي تاسيساتي مطابق دستورالعمل آورده شده در فرم شماره ٢ و توسط نيروي انساني مجاز قيد شده می باشد.
۶- گزارش کار تعميرات: در اين مرحله نيروي انساني مجاز
عمليات تعميرات واحدهاي تاسيساتي را طبق فرم شماره ٢ انجام داده, مطابق فرم شماره ۶ گزارش کار عمليات تعميرات خود را به مرجع صدور حكم کار در (فرم شماره ۵) ارائه مي نمايد.

 

دانلود فرم های تعمیر نگهداری ساختمان

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

9 + هفت =