برنامه ريزی تعمير و نگهداری

 

برنامه ریزی فعالیت های تعمیر و نگهداری برای دبیرستان مورد ٢ ذکر شد، طی مراحل ذیل صورت – نظر با توجه به آنچه در بند ۴ می پذیرد:

 

 

الف) تعیین تنوع واحدهای تأسیساتی

واحدهای تاسیساتی موجود در این دبیرستان عبارتند از:
• خطوط روشنایی و تغذیه پریزهای عمومی
• چراغها و سیستم روشنایی؛
• تجهیزات سیم کشی (کلید و پریز)؛
• مدارهای تغذیه تاسیسات؛
• تابلوهای برق, فیوزهای حفاظتی؛
• کولر آبی؛
• مشعل گازسوز شوفاژ؛
• مشعل گازوئیل سوز؛
• موتورهای الکتریکی تاسیساتی؛
• لوله کشی شوفاژ؛
• لوله کشی آب؛
• سیستم فاضلاب.

 

ب) استخراج لیستی از تستهای مورد نیاز

لیست تستهای مورد نیاز با توجه به تاسیسات موجود در این
مدرسه به همراه دورة تناوب و نیروی انسانی مورد نیاز برای هر
١ آمده است. – تست در جدول ۴

ج) برنامه ریزی زمانی تستها

 

گام بعدی برای تنظیم برنامه تستهای دوره ای این است که
مشخص کنیم به تفكیك چه کارهایی در طول هفته, ماه, فصل و سال
باید صورت گیرد. با توجه به گاز سوز بودن مشعل شوفاژ مدرسه
۵ آمده – ۴ و ۴ -۴ ،٣-۴ ،٢- مورد بحث، لیست این تستها در جداول ۴
است.

د) تهیه چك لیست مدیر تعمیر و نگهداری

این چك لیست در واقع نشاندهنده دستوراتی است آه مسئول
تعمیر و نگهداری در پریودهای زمانی مشخص بایستی ابلاغ نماید.
گروهی از این دستورات خطاب به پرسنل خدماتی موجود در مدرسه
و گروهی دیگر به نیروهایی است آه خارج از مدرسه قرار دارند.
بدیهی است این امر مستلزم برنامه ریزی و تامین هزینه از
سوی آموزش و پرورش نیز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

چهار + پانزده =