بهینه سازی

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان 2 مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازمالاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد. قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی 33مطابق با ماده ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .وزارت مسکن بر آن مربوط به صرفه 91 مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده است که مبحث به تصویب هیات 9331 مقررات ملی ساختمان در سال 91 جویی در مصرف انرژی در ساختمان میباشد .مبحث محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی گردید .این مبحث چندین بار بازنگری گردیده بوده و بعد از بازنگری به کلیه ارگانهای کشوری ابلاغ گردیده است که در حال 9339که آخرین آن در سال حاضر رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن مدنظر میباشد. عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان (عایقکاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون در تماس هستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمیشوند و سقف پیلوت الزامی است )با عایقهای حرارتی معدنی (مانند پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره آهن )یا عایقهای حرارتی پلیمری مانند پلی استایرن سانتیمتر 5 انبساطی (یونولیت )و …با ضخامت حاقل استاندارد PVC نصب پنجرههای دوجداره با قابهای آلومینیومی ترمال بریک، چوبی و یا عایقهای حرارتی کانالهای هوا، لولههای تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایقهای حرارتی معدنی یا K ، Aeroflex عایقهای اسفنجی سلول بسته نظیر … – و flex نصب سیستمهای کنترلکننده موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها یا ترموستاتهای دیواری برای فنکویل نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگیری دمای هوای محیط
کنترل انرژی در زمان مصرف اصلی اساسی در بهینه سازی سوخت
: مقررات ملی در ساختمان91 مزایای اجرای مبحث  . کمک به اقتصاد خانواده 9 . افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی 2 . کمک به اقتصاد ملی 3 . کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن 4 . اسکان برقراری دمای ثابت در اتاق 5 . امکان تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تامین شرایط آسان 6 درصد41 . کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا 3 . کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش 3 . توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق 1 درصد کاهش مصرف سوخت و هزینههای مربوطه 51 . حداقل 91
. اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات 9.2 محلهای مصرف سوخت در ادارات، گرمایش، تامین آب گرم، پخت و پز و برخی موارد سرمایشی است .

بررسی وضعیت مصرف سوخت در یک سال نشان میدهد که پیک مصرف در ماههای دی و بهمن است، به این معنا که بیشترین میزان مصرف، مربوط به گرمایش فضاست .البته در مواردی که از چیلر جذبی جهت تامین سرمایش استفاده شود در تابستان هم پیک مصرف وجود خواهد داشت .میزان مصرف سوخت در ساختمانهای اداری متاثر از زیربنا، تعداد ساکنین، افت بازدهی و تلفات در انتقال میباشد .به طور میانگین نحوه مصرف گاز طبیعی در بخشهای اداری عبارتست از :
در میان مولفههای مصرف انرژی در ساختمان، سیستمهای گرمایشی که عمدتا از سوختهای فسیلی استفاده میکنند و از جمله مصرفکنندگان عمده انرژی به شمار میروند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، چرا که . درصد از گاز طبیعی مصرفی این بخش به گرمایش ساختمان اختصاص مییابد 31 توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهای صرفه جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تاثیر فراوانی میگذارد .شرایط اقلیمی و آب و هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سیستمهای گرمایش، به کارگیری تجهیزات با ظرفیت موردنیاز که در میزان بار حرارتی ساختمان موثر هستند و همچنین کنترل سیستمهای گرمایش از عوامل موثر در میزان مصرف انرژی گرمایشی محسوب میشوند.
. گرمایش مرکزی a در سیستمهای گرمایش مرکزی، گرمای موردنیاز تمام قسمتها در یک قسمت از ساختمان تولید میشود و به کمک وسایل توزیع از قبیل رادیاتور، فنکویل، کانال و …به بخشهای موردنیاز فرستاده میشود .اساس کار سیستمهای گرمایش مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به قسمتهای مختلف ساختمان انتقال مییابد .برای انتقال حرارت وجود سیال واسطهای چون آب، بخار و یا هوا لازم است که ناقل حرارت بین منبع انرژی و دستگاههای گرمکننده باشد .سیستمهای گرمایش مرکزی همگی دارای یک دیگ آب گرم یا دیگ بخار میباشند و تفاوت میان سیستمهای مختلف گرمایش مرکزی در پایانههای آنها میباشد که میتواند رادیاتور آلومینیومی یا فولادی، فنکویل، هواساز یا فنکویلهای کانالی باشد.
. گرمایش موضعی b بخاری، بیشتر برای گرمایش بخش محدودی از فضای ساختمان، کاربرد موثر دارد .به کارگیری بخاری در نقاط مختلف منزل، قابلیت انعطاف بیشتری از نظر بهینهسازی مصرف سوخت دارد. در انتخاب بخاری باید به عواملی از قبیل ایمنی، مصرف کم، هزینه نصب مناسب، رده بالاتر در برچسب انرژی، مطابقت با استانداردهای زیستمحیطی و تناسب ظرفیت و اندازه وسیله با فضا توجه نمود .بخاریهای گازی و نفتی بدون دودکش تا حد زیادی مطابق با معیار و الگوی صحیح مصرف هستند .در مواردی که مایل به استفاده از وسایل گرمایشی جانبی هستید، استفاده از انواع بخاریهای بدون دودکش توصیه میشود. این بخاریها را میتوان در هر جایی از منزل و بدون هیچ محدودیتی نصب کرد، البته توجه داشته باشید، ظرفیت بخاریها نباید بیش از نیاز فضای موردنظر انتخاب شوند .توجه کنید که بالا بودن ظرفیت دستگاهها تضمینی بر افزایش بازدهی آنها نمیباشد و بهتر است از وسایل با اندازه مناسب و زمان کار طولانیتر استفاده شود.
. گرمایش آب c درصد انرژی مصرفی هر خانوار صرف تامین آب گرم بهداشتی میشود .از این رو انتخاب 21 تا 95حدود آبگرمکن مناسب تاثیر مهمی در کاهش مصرف سوخت خواهد داشت .آبگرمکنهای متداول در دو نوع گازی و نفتی موجود هستند .استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی نیز به دلیل بهرهگیری از انرژی طبیعی خورشید در حال گسترش است .در انتخاب آبگرمکن باید به مواردی مانند تعداد افراد خانواده، عادتهای بهداشتی، میزان مصرف سوخت، بازده دستگاه، رده انرژی در برچسب انرژی، هزینه نصب و راهاندازی و نحوه کاربرد آن توجه نمود .برچسبهای انرژی، برچسبهای اطلاعرسانی هستند که بر روی تجهیزات استفاده کننده از حاملهای انرژی، الصاق میشوند و به روشهای مختلف، مفاهیمی نظیر وضعیت مصرف انرژی سالانه، بازده، صرفهجویی و یا هزینههای انرژی را مشخص کنند .هر چه رده انرژی بالاتر باشد، آبگرمکن دارای بازده بیشتر و صرفهجویی بیشتر در مصرف گاز است.

نکات کاربردی در مصرف آب گرم  درجه سانتیگراد تنظیم کنید61 تا 55 . دمای آبگرمکن را بین 9 . سیستم گرمایش آب را هنگامی که برای مدت طولانی خارج از منزل هستید خاموش کنید 2 . زمان استحمام خود را کوتاه کنید، طوری که حمامهای طولانی به دوش گرفتن کوتاه تبدیل شود 3 . سیستم گرمایش آب را هنگامی که برای مدت طولانی خارج از منزل هستید خاموش کنید 4
مهمترین عوامل پایین بودن کارآیی موتورخانهها  . تنظیم نبودن نسبت سوخت و هوا یکی از مهمترین عوامل پایین بودن راندمان موتورخانههاست که به 9 باشد9/9-9/2طور معمول برای سوخت گاز طیبعی، نسبت هوای اضافه باید برابر . اختلاط ناقص سوخت و هوا که منجر به احتراق ناقص میشود (مشعل این موتورخانهها نمیتوانند 2 سوخت و هوا را به طور کامل با هم مخلوط نمایند، بنابراین در بعضی از مواقع برای اینکه بتوان هوای لازم برای احتراق را تامین نمود باید هوای اضافه را بالا برد) . عدم انعطاف پذیری در مقابل تغییرات شرایط جوی و شرایط کاری موتورخانهها (به علت عدم نصب 3 سیستم کنترل محیطی هوشنمد موتورخانه و تغییر شرایط محیطی باعث میشود که دیگ و مشعل از حالت بهینه خود خارج شده و بازدهشان پایین بیاید). . عدم تنظیمات فصلی در موتورخانهها که باعث افت شدید راندمان و افزایش مصرف سوخت میشود 4 . طراحی موتورخانهها با تکنولوژیهای قدیمی که موارد صرفهجویی انرژی در آنها لحاظ نشده است 5 ) . مناسب نبودن مشعل (عدم تنظیم درست و در برخی موارد پایین بودن راندمان 6 ) . مناسب نبودن دیگ (عدم عایقبندی و وجود رسوب در داخل پرهها 3 . عدم تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل 3 . مناسب نبودن دودکش و طراحی غلط لولهکشی 1 . عدم انطباق ظرفیت حرارتی موتورخانه با بار حرارتی ساختمان 91 . عدم تنظیم صحیح ترموستات 99 . جهت اطمینان از مسدود نشدن گذرها، روزنههای تزریق سوخت، باید به عنوان بخشی از وظایف روزانه 92 نگهداری و تنظیم مشعلهای گازی، بازرسی شوند .همچنین شناسایی و جایگزینی قسمتهای سوخته یا خراب نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. . بازدهی کل بویلر از بازدهی احتراق، تلفات حرارتی دودکش و تلفات حرارتی سطوح خارجی بویلر 93 تشکیل شده است .منظور از بازدهی حرارتی، کارآیی مشعل در فراهم کردن نسبت سوخت /هوا برای احتراق کامل سوخت، میباشد.
. سرمایش با گاز طبیعی d یکی از روشهای اصلی سرمایش ساختمانهای مسکونی و عمومی، سرمایش به وسیله گاز طبیعی و یا گاز مایع است .تجهیزاتی که از طریق گاز طبیعی و یا گاز مایع کار میکنند چیلر نامیده میشوند .چیلرها ادواتی هستند که در موتورخانه و یا در مدلهایی خاص (تناژهای پایین )در پشت بام و یا محیط باز نصب میشوند و با اتصال به یک سیستم تهویه مطبوع نظیر هواساز و یا فنکویل که هوای تازه ساختمان را تامین میکنند با چند انشعاب فضای داخل ساختمان را خنک میکنند .چیلرهای جذبی با توجه به کاربرد در مدلهای مختلفی ارائه میشوند و سیستمهای عملکرد مختلفی دارند. ) تن تبرید به بالا911 چیلرهای جذبی تناژ بالا (بزرگ  درجه 35اصولا چیلرهای جذبی بزرگ که برای مناطق معتدل و خشک مناسب هستند و تا دمای حدود سانتیگراد عملکرد مناسبی دارند دارای یک سیکل تبدیل سرمایش میباشند و معمولا ماده مبرد آنها ماده لیتیم . برماید میباشد .این سیستمها در مناطق معتدل و خشک بسیار مناسب میباشد و عملکرد بسیار خوبی دارد – از مواردی که میبایست در استفاده از آنها رعایت نمود انتخاب مناسب تناژ و لزوم تعمیرات نگهداری مدون دستگاهها میباشد که در صورت عدم اجرای این کار، دستگاه با مشکلات جدی مواجه میشود. ) تن تبرید91 چیلرهای جذبی خانگی (تناژ پایین و یا کوچک زیر  تن تبرید دیده 91 به اینگونه چیلرها سیستمهای مینی ابزوربشن نیز اطلاق میگردد و معمولا در تناژهای زیر .)تن6 تن، 5/4 تن و 5 تن، 4/6 تن، 3/5( میشوند مدلهایی از این سیستمها مانند سیستمهای چیلر جذبی بزرگ فقط برای مناطق معتدل و خشک مناسب درجه سانتیگراد عملکرد دارند .چیلرهای جذبی دیگری نیز موجودند که تا دمای 35هستند و معمولا تا دمای . درجه سانتیگراد عملکرد دارند و بخش عملکردی آنها مستقل از سیستم آبی و یا فاقد برج خنککننده است 55 این دستگاهها به علت عملکرد مربوطه قابلیت کار در دمای بالا و رطوبت بالا را دارند .اصطلاحا به این چیلرها، تن تبرید آب آمونیاک گفته میشود که بسیار مناسب برای مناطق مرطوب و گرم شمالی و 5چیلرهای جذبی جنوبی کشور میباشند.
. سرمایش با انرژی الکتریسته e سرمایش با الکتریسیته معمولا با ادوات مختلفی صورت میپذیرد، در حالتهایی که احتیاج به سرمایش فضای عمومی کوچک و یا فضاهای مسکونی و یا اداری کوچک داشته یا در مناطق معتدل و خشک از کولرهای آبی و در مناطق مرطوب و گرم از کولرهای گازی با اسپلیت یونیتها استفاده میشود. معمولا برخلاف اینکه استفاده از اسپلیت یونیتها و کولرهای گازی به هیچ عنوان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست اما در عوض سرمایش مناسبی را ارائه میدهند .چیلرهای تراکمی نیز که مصرف الکتریسیته دارند جهت سرمایش در ساختمانهای بزرگ استفاده میشوند.
جدیدا سیستمهای اسکرو که اساس کار آنها از ترکیب سیستمهای تراکمی است جهت سرمایش به کار گرفته میشوند. . انرژی خورشیدی f انرژی خورشید یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی است که از دیرباز به روشهای گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است .بحران انرژی در سالهای اخیر، کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است. درصد انرژی را در ساختمانها مصرف میکنند و 31جالب است بدانید که گرمایش آب و فضا مجموعا بیش از بنابراین بیش از یک سوم کل انرژی مصرفی جهان برای گرمایش مصرف میشود .از این میان گرمایش آب به درصد کل انرژی مصرفی خانه را مصرف میکند .بنابراین با استفاده از آبگرمکن 31 تا 21 طور متوسط .درصد انرژی موردنیاز برای گرمایش آب را تامین نمود31 خورشیدی میتوان سالانه کیلووات ساعت انرژی ساطع میکند .از کل انرژی منتشر شده 912×9.9به طور متوسط خورشید در هر ثانیه درصد آن به سطح زمین میرسد .این بدان معنی است که زمین در هر ساعت 43 توسط خورشید، تنها حدود . دریافت میکند Btu میلیون 61تابشی در حدود یعنی انرژی تابشی از سه روز تابش خورشید به زمین برابر با تمام انرژی ناشی از احتراق کل سوختهای فسیلی در دل زمین است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در اثر تابش خورشید به مدت چهلروز، میتوان انرژی مورد نیاز یک قرن را ذخیره نمود. بنابراین با به کارگیری کلکتورهای خورشیدی میتوان تا حدودی از این منبع انرژی بیپایان، پاک و رایگان استفاده کرد و تا حد بسیار زیادی در مصرف سوختهای فسیلی صرفهجویی نمود.
موقعیت ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی  درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقهای واقع شده که به 41 تا 25کشور ایران در بین مدارهای لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین ردهها قرار دارد .میزان تابش خورشیدی در ایران کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی 2211 تا 9311بین . روز آفتابی گزارش شده که بسیار قابل توجه است231 است .در ایران به طور متوسط سالانه بیش از
ویژگیهای استفاده از انرژی خورشیدی  . صرفهجویی و بهینهسازی مصرف سوخت فسیلی 9 . محدودیت منابع فسیلی 2 . سطح بالای تشعشع خورشیدی در گستره وسیعی از مناطق آب و هوایی ایران 3 . در دسترس بودن فنآوریهای ساخت و بهرهگیری از سیستمهای خورشیدی 4 . انتشار عوامل زیانآور محیطی در اثر استفاده از سوختهای فسیلی 5 . افزایش بهای سوختهای فسیلی 6 . رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای گونههای مختلف انرژی 3
کاربرد انرژی خورشیدی  به طور کلی موارد استفاده از انرژی خورشیدی به صورت زیر دستهبندی میشود : . تامین روشنایی از انرژی خورشیدی 9 . تامین انرژی الکتریسیته 2 . گرمایش آب 3
سرمایش و گرمایش هوا
آبگرمکن خانگی خورشیدی  بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی، کلکتور آن است که خود شامل یک ورق است که به وسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به یک سیال جذبکننده (مانند آب )که داخل لوله در حال جریان است، منتقل میکند. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب میشود و دارای پوشش خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند .برای رسیدن به دمای بالا، مجموعه ورق و لولهها را در داخل یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار میدهند تا از اثر گلخانهای بتوان استفاده کرد.
آبی که با این روش گرم میشود بر اثر اختلاف دما و با گردش طبیعی وارد یک تانک دوجداره شده و آب مخزن را گرم میکند .این آب گرم شده یا به طور مستقیم به مصرف گرمایش خانوار میرسد و یا توسط یک مبدل حرارتی دمای آب مصرفی خانواده را افزایش میدهد .شکل طرح سادهای از این آبگرم را نشان میدهد:
کاربرد انرژی خورشیدی در جهان  . گیگاوات ساعت، کلکتور گرمایشی نصب شده است 12/3 میلیون مترمربع معادل 951 بیش از 2115تا سال .درصد افزایش یافته است931 در حدود 2113 نسبت به سال 2115مجموع کلکتورهای نصب شده در سال بزرگترین تولیدکنندگان کلکتورهای گرمایشی به ترتیب چین، آمریکا، ژاپن و ترکیه هستند .تقریبا بیش از درصد رشد مصرف کلکتورهای گرمایشی در چین اتفاق میافتد .مجموع هزینهای که صرف تحقیقات در این 11 . میلیارد دلار بوده است3/5 بیش از 2115 زمینه شده، در کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی تا سال
نکات مهم در خرید آبگرمکن خورشیدی  . اندازه سیستم: بهترین روش برای تعیین اندازه سیستم، بررسی تعداد ساکنین منزل و الگوی مصرف 9 آبگرم آنهاست .تعداد ساکنین آینده خانه، تعداد و اندازه لوازم خانگی مصرفکننده آبگرم از قبیل ماشین لباسشویی و ظرفشویی نیز در محاسبات باید منظور شوند. . محل نصب مناسب آبگرمکن خورشیدی :در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده، خدمات نصب 2 سیستمهای خورشیدی را نیز انجام میدهند .تکنیسینهای این شرکتها بهترین و مناسبترین محل 3 برای نصب کلکتورها و دیگر سازههای موردنیاز را تعیین میکنند .بهترین محل باید در حداقل درصد 1 بعد از ظهر تابستان و زمستان بدون سایه باشد .سایه میتواند به دلیل 3 صبح تا 1محدوده زمانی ساختمانها و یا درختهای اطراف باشد .باید توجه داشت در زمستان اندازه سایهها به دلیل موقعیت خاص خورشید طولانیتر هستند، در نتیجه میتوانند عملکرد کلکتور را به میزان قابل ملاحظهای کاهش دهند .تا حد ممکن لولهکشیها در حداقل مقدار باشند و سعی شود از داخل سطوح عبور کنند که هم در نمای ساختمان تاثیرمنفی داشته باشند هم عایقکاری سیستمها در برابر تابش خورشیدی آسیب نبیند و درنتیجه تلفات حرارتی کم شود. . نکات مهم در انتخاب شرکت تولیدکننده: یک شرکت تولید کننده مناسب میتواند در مورد اندازه 3 سیستم، محل نصب دقیق، هزینههای مربوطه، نصب و راهاندازی، تکمیل چک لیست نصب جهت اطمینان از رفع نشتیهای سیستم، آموزش، خدمات پس از فروش، نحوه تعمیر، نگهداری و گارانتی مشاوره بدهد .توجه به تجربه شرکت و نوع گارانتی ارائه شده نیز بسیار مهم است. . آنچه باید از عملکرد سیستم بدانید :پس از نصب آبگرمکن خورشیدی باید به نکات زیر کاملا مسلط 4 باشید :
راهاندازی، خاموش کردن و تخلیه سیستم در شرایط ضروری و پر کردن مجدد  اقداماتی که قبل و بعد از یک دوره طولانی عدم استفاده از سیستم باید انجام گیرد  انجام تعمیر و نگهداری دورهای  موارد تحت پوشش گارانتی  هنگامی که باید تعمیر کار مجرب را خبر کنید  . تعمیر و نگهداری دورهای: برای اینکه صرفهجویی شما ادامه داشته باشد موارد زیر را باید هر ماه 5 بررسی کنید: آیا سیستم کمکی هنگامی که آفتاب میتابد در حال کارکردن است؟ آیا لولههای آب، گرم هستند؟ . چگونه میتوان میزان صرفهجویی را اضافه کرد؟ از طریق زمانبندی تجهیزاتی که آبگرم مصرف 6 میکنند میتوان میزان صرفهجویی بیشتری در انرژی مصرفی داشت .به عنوان مثال در صورتی که بعدازظهر منتقل شود علاوه بر بهرهمندی بیشتر از 3 صبح تا 1 شستشوی لباسها به ساعات بین سیستم خورشیدی، امکان پرشدن دوباره مخزن ذخیره هم وجود دارد .اقدامات دیگر عبارتند از :نصب سردوشیهای کمفشار، استفاده از عایقهای مناسب برای تانک ذخیره و لولهکشیها (در صورت بازدهی درجه سانتیگراد، استفاده از آبگرم با درجه پایینتر 51 پایین سیستم)، کاهش درجه حرارت سیستم تا برای مصارف لباسشویی. . چگونه میتوان سیستمی با اندازه مناسب خریداری نمود؟ 3 جدول زیر میتواند راهنمای خوبی برای انتخاب اندازه یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی باشد:

2
931
3
3411
511
431
3-4
231
6-5
5111
341
321
5بیش از
پرفشار231
6بیش از
6611
9111
161
راهکارهای کاربردی صرفهجویی انرژی در ادارات  . لباس مناسب بپوشید 9 . در صورت امکان، سیستمهای قدیمی با سیستمهای جدید و کارآمد جایگزین شوند 2 . از ترموستات قابل برنامهریزی برای خاموش کردن سیستم در اوقات تعطیلی استفاده کنید 3 . از سنسورهای حساس به حضور استفاده کنید که در صورتی که کسی در اتاق نباشد سیستم حرارتی و 4 برودتی را خاموش کند . به طور مرتب، برنامه تعمیر و نگهداری داشته باشید .این برنامه میتواند شامل تمیزکاری کویل 5 کندانسورها، تعویض فیلتر هوا، جایگزینی تسمه پروانهها، بررسی عایقکاری کانالها و لولهها به منظور ترمیم آسیبهای وارد به عایقها باشد . به منظور خنککردن اتاق، روی پنجرهها سایبان نصب کنید 6 . روی پنجرههای آفتابگیر سلفون نصب کنید 3 . در ساعات تعطیلی به منظور حفظ دمای محیط هواکشها را ببندید 3 درجه تنظیم 21 و در فصلهای سرد سال روی 25 . در فصلهای گرم سال درجه ترموستات را روی 1 درصددر هزینههای گرمایش فضا 5-21 درصد در هزینههای سرمایش و 91-21 نمایید .با این کار حدود صرفهجویی میشود . از عایق حرارتی برای سقف و دیوارها استفاده کنید و در صورت ناکافی بودن آنها، عایقکاری را به نحوی 91 درصد از هزینههای گرمایشی شما کاسته شود 25بهبود ببخشید که تا . آب گرمکن و لولههای تامین آب را عایق کنید 99 . در صورتی که از سیستمهای حرارت مرکزی استفاده میکنید از نوارهای درزگیر و مسدودکننده دریچه 92 کولر برای درزبندی کامل ساختمان استفاده کنید . به منظور کاهش اتلاف انرژی از درهای اتوماتیک استفاده کنید 93 . روی رادیاتورها را نپوشانید 94 سانتیمتر دورتر از رادیاتورها قراردهید تا جریان هوا در اتاق به خوبی 31 . گلدانها و وسایل را حداقل 95 برقرار باشد . از پنکههای سقفی برای برقراری جریان هوا در اتاق استفاده کنید 96 . از فوم یا گچ برای مسدود کردن ترکهای دیوار استفاده کنید 93 . در صورت امکان از پنجرههای دوجداره استفاده کنید 93 . استفاده از پردههای ضخیم جهت کاهش اتلاف حرارتی از پنجره 91 . بستن کرکره و پرده در شب و بازگذاشتن آنها در روز که از انرژی خورشید تا حدامکان استفاده شود 21 . نصب یک دولایه نایلون شفاف روی پنجرهها 29 . سرویس و تمیزکاری فنکویلها و هواگیری رادیاتورها 22
. نصب یک لایه فویل آلومینیومی روی دیوار پشت رادیاتور، به منظور افزایش بازتاب حرارتی 23 . بسته نگهداشتن درهای ورودی و در صورت امکان استفاده از درهای دوبل یا استفاده از پرده در جلوی 24 در . کنترل دودکشها و کلاهک تعدیل، لولهها و اتصالات گاز جهت عملکرد مناسب و ایمن بخاری، آب 25 گرمکن و پکیج . درزبندی کامل محل اتصال دودکش و دیوار 26 . نصب فنر بر بالای درهایی که با خارج در ارتباط هستند که هوای سرد به راحتی وارد نشود و در باز 23 نماند . تا حد امکان عدم استفاده از شومینه و بستن دریچه خروجی آن 23 درجه و حصول اطمینان از مناسب بودن زاویه 55 . در صورت استفاده از شومینه تنظیم دمای آن روی 21 دریچه خروجی و در صورت امکان گذاشتن در شیشهای در جلوی آن مانع خروج هوای گرم از فضا شود . عایقکاری حرارتی لولههای رفت و برگشت آب گرم و کلکتورها 31 . استفاده از سامانه کنترل هوشمند موتورخانه جهت تنظیم دمای آب گرم متناسب با هوای خارج 39 . نصب ترموستاتهای موضعی کنترل دما مانند شیر ترموستاتیک رادیاتور 32 . تنظیم دمای فضای منزل در دامنه آسایش حرارتی استاندارد 33 . عدم استفاده از گرمایش در اتاق یا فضاهای غیرقابل استفاده 34 ( »خواب« . اطمینان حاصل کنید رایانهها از گزینه 35 برخوردارند و بعلاوه گزینه مزبور همواره sleep) فعال است . با نصب تنظیمکنندههای زمانی روی دستگاههای تکثیر و چاپگرها، از روشن ماندن آنها در طول شب و 36 ساعات غیرکاری اطمینان حاصل نمایید را به LCD )و دارای صفحه نمایش note book و یا lap top ( . استفاده از رایانههای قابل حمل 33 جای صفحات نمایش متعارف مورد بررسی قرار دهید . هنگام خرید تجهیزات جدید اداری، تجهیزاتی را که از برچسب انرژی برخوردارند، در اولویت قرار دهید 33 . هر زمان که امکان دارد، حتی اگر خود رایانه را روشن میگذارید صفحه نمایش آن را خاموش نگه دارید 31 . میزان استفاده از دستگاه تکثیر کپی را از طریق فتوکپی دوطرفه و یا ارسال پست الکترونیکی به حداقل 41 برسانید.
. اصلاح الگوی مصرف انرژی در منازل و مهمانسراها 2.2 با توجه به آمارهای بررسی شده، یک خانواده ایرانی سالانه بیش از سه برابر خانوادهها در سایر کشورهای جهان، انرژی مصرف میکند که مقدار زیادی از این انرژی، بیهوده تلف میشود.
) چند شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (گرمایش در منزل  . برای حفظ گرمای منزل و جلوگیری از اتلاف حرارت در شب پردهها و پنجرهها را ببندید 9 . هنگامی که برای مدت طولانی خارج از منزل بسر میبرید دستگاههای گرمایشی را خاموش نمایید .در 2 صورت امکان از یک تنظیم کننده زمانی استفاده کنید، به نحوی که قبل از ورود به منزل، دستگاههای گرمایشی را به طور خودکار به کار اندازد . درها و پنجرهها را توسط نوارهای درزگیر عایقبندی نمایید 3 . صفحات انعکاسی بخش تابشی بخاریها را همواره تمیز نگه دارید 4 . به منظور کنترل تولید گرما، در موتورخانه حتما از سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مجهز به 5 سنسور دمای محیط و با قابلیت برنامهریزی هفتگی، روزانه و ساعتی استفاده کنید . جهت کنترل دمای اتاق حتما از انواع ترموستاتهای اتاقی استفاده کنید 6 . بهترین نوع ترموستات برای رادیاتورها، شیرهای ترموستاتیک رادیاتور میباشد .با نصب این شیرها، 3 . درصد صرفهجویی در مصرف سوخت حاصل میشود 21حداقل
) چند شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (سرمایش در تابستان  . اطمینان حاصل نمایید که تمام پنجرهها از نورگیر و سایبان برخوردار باشند 9 . در روزهای خیلی گرم، کلیه نورگیرها، پردهها، درها و پنجرهها را به منظور جلوگیری از ورود حرارت 2 بسته نگه دارید . دستگاه تهویه مطبوع یا کولر خود را به طور منظم تمیز نمایید و خاک و غبار را از روی کویلها و پروانههای 3 آن پاک کنید
) شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (شستشوی ظروف  فقط هنگامی از ماشین ظرفشویی استفاده کنید که ظرفیت آن کامل شده باشد
) چند شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (شستشوی البسه  برخوردار باشدB یا حداقل 3 . ماشین لباسشوییای را انتخاب کنید که از برچسب انرژی 9
. تا حد امکان لباسها را با آب سرد بشویید 2 ) . تا حد امکان از ماشینهای لباسشویی که مجهز به سیستم کنترل هوشمندانه مصرف انرژی (آب، برق 3 میباشند، استفاده کنید . قبل از قراردادن لباسها در ماشین لباسشویی، آنها را از در هم پیچیدگی خارج و صاف کنید 4
) چندشیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (پخت و پز  . از شیوههای هوشمندانه مصرف انرژی در پخت و پز استفاده کنید نظیر استفاده از حجم کم آب، 9 قراردادن درپوش روی قابلمه هنگام پخت و به حداقل رساندن زمان پخت و استفاده از ظروف زودپز . به جای قابلمه و ظروف متداول پخت، از دیگ زودپز استفاده کنید 2 گرم مواد غذایی، 511 . آب شدن تدریجی یخ غذاهای منجمد قبل از شروع پخت، میتواند به ازای هر 3 دقیقه در زمان پخت صرفهجویی نماید 95معادل . مواد غذایی را قبل از پخت به قطعات کوچک تقسیم کنید 4
) چند شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (روشنایی  . هنگامی که اطاق را ترک میکنید لامپهای روشن را خاموش کنید 9 . لامپهای معمولی را با لامپهای کممصرف جایگزین نمایید 2 . جهت روشنایی مکانهای عمومی از لامپهای فلورسنت یا کممصرف استفاده کنید .در آشپزخانه، 3 ساعت در هر شبانهروز روشن است 4 نهارخوری، اطاق نشیمن و سایر نقاطی که در آنجا لامپ بیش از از لامپ کممصرف استفاده نمایید . در چراغهای ایمنی و چراغهای بیرون که معمولا زمان زیادی روشن میمانند، فلورسنت و یا لامپ کم 4 مصرف تعبیه نمایید . از تنظیم گرهای زمانی قابل برنامهریزی، حسگرهای روشنایی روز و حس گرهای مکانیکی جهت 5 کنترل روشنایی ایمنی محوطه خارجی محل سکومت خود استفاده کنید (نظیر چراغ مطالعه )استفاده »موردی« . مواقعی که دامنه محدودی از نور موردنیاز است از روشنایی 6 نمایید . اتصالات، شیشههای منعکس کننده و حباب چراغها را مرتبا تمیز نمایید 3 . از به کارگیری چراغهای دارای لامپهای متعدد خودداری نمایید 3 . از نور طبیعی، به خصوص از پنجرههای مشرف به جنوب، نهایت استفاده را بنمایید 1 . از روش نمودن چندین لامپ توسط یک کلید خودداری نمایید و برای روشن کردن هر لامپ یک کلید 91 مجزا اختصاص دهید

) چند شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (پنجره، دیوار و در  . نصب فنر در بالای درهایی که به فضای آزاد باز میشوند باعث میشود هوای سرد به راحتی وارد نشده 9 و درها باز نمانند . استفاده از شیشههای دوجداره باعث میشود انرژی کمتری هدر رود 2 . درزها و منافذ اطراف در و پنجرهها را توسط گچ یا درزگیرهای سیلیکونی مسدود کنید 3 . سقف، دیوارهای خارجی و کف ساختمان به دقت عایقکاری حرارتی شوند چون بخش وسیعی از 4 حرارت داخل را تلف میکنند . عایقکاری حرارتی مناسب تابستانی به نحوی است که مانع از حبس حرارت در داخل ساختمان میشود 5 که این کار با نصب فویل آلومینیومی در زیر سقف انجام میشود درصد از پوسته خالی 5 . عایقکاری حرارتی به طور کامل روی پوسته خارجی انجام شود زیرا اگر تنها 6 درصد از کارایی عایقکاری کاسته شود 51بماند ممکن است تا . استفاده از پنجرههایی که قالب آنها عایق حرارتی است نقش بسزایی در جلوگیری از تبادل حرارتی دارد 3 . استفاده از درزگیر بین قسمتهای متحرک درها و پنجرههای بیرونی از تبادل حرارتی ناشی از نفوذ هوا 3 میکاهد.
) چند شیوه صرفهجویی در مصرف انرژی (آب گرم  . به منظور آب کشیدن البسه و ظروف، از آب سرد استفاده نمایید 9 . اطمینان حاصل نمایید شیرهای آب نشتی نداشته و چکه نکنند 2 . سردوش حمام را از کیفیت بالا و از نوع صرفهجویی کننده آب انتخاب نمایید 3 . سعی کنید به جای استفاده از وان، بیشتر از دوش جهت استحمام استفاده کنید 4 . برچسبهای انرژی را هنگام خرید آبگرمکن مدنظر داشته باشید 5 . . دمای آب گرم را همواره در حد مناسب تنظیم کنید 6

 

 

منبع : http://motor-khaneh.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

هجده − یازده =