دستورالعمل تعمير و نگهداری واحدهاي تاسيساتی

کليه واحدهاي تاسيساتي در ساختماﻧﻬاي آموزشي را مي توان در سه گروه اصلي واحدهاي تاسيسات برقي، واحدهاي تاسيسات خاص و واحدهاي تاسيسات عمومي جاي داد که در اين بخش ضمن معرفي اجمالي و بعضاً ذکر ملاحظات اساسي در ارتباط با نحوه انتخاب، طراحي يا اجرا و بكارگيري هريك، دستورالعملهاي مربوط به تعمير و نگهداري پيشگيرانه آﻧﻬا در قالب الگوي ارائه شده در فصل دوم به شكل تكميل فرمهاي مربوطه آورده مي شود.

 

 

"دستورالعمل تعمير و نگهداری واحدهاي تاسيساتی"

دستورالعمل تعمير و نگهداری واحدهاي تاسيساتی

 

1- واحدهاي تاسيسات برقي در فضاهاي آموزشي
واحدهاي تاسيساتي اين گروه شامل: خطوط روشنايي و تغذيه پريزهاي عمومي، چراغها و لامپهاي روشنايي، کليد و پريزهاي عمومي، مدارهاي تغذيه واحدهاي خاص تاسيساتي، تابلوهاي برق و فيوزهاي حفاظتي مي باشند.

 

2- خطوط روشنايي و تغذيه پريزهاي عمومی
بطورکلي انتقال انرژي الكتريكي و رساندن آن به مصرف کنندگان درون ساختمان توسط سيمها و کابلها صورت مي گيرد. بنا به تعريف، سيم شامل هادي است آه توسط پوششي (عايق) احاطه شده است.

 

3- ملاحظات مربوط به سيم آشي تامين انرژي
توجه به اين نكته ضروري است آه هنگام طراحي و اجراي سيم کشي بايستي توجه شود آه توقعات مصرف آننده از سيستم سيم کشي برآورده گردد. مهمترين اين توقعات به شرح ذيل است:

الف : اطمينان از اينكه مصرف کنندگان، انرژي الكتريكي را با کيفيت تعريف شده دريافت خواهند نمود. مهمترين وجهی از کيفيت که در سيم آشي هاي معمولي ساختمان بايستي مورد توجه قرار گيرد، درصد افت ولتاژ در بدترين شرايط جوي تعريف شده است (که مهمترين پارامتر جوي، درجه حرارت محيط و درجه حرارت سيم مي باشند). اين پارامتر به سطح مقطع سيم و طول سيم و ميزان مصرف بستگي دارد. درصد افت مجاز در بدترين شرايط براي سيستم هاي ﻧﻬايي (بين تابلوي توزيع و مصرف آنندگان ﻧﻬايي) براي سيستم هاي روشنايي ٣ درصد و براي تجهيزات ديگر ۵ درصد اعلام گرديده است.
ب : دومين توقع ما اين است که هنگام بهره برداري سيم يا کابل بيش از حد مجاز داغ نشود. به عبارت ديگر بايد مطمئن باشيم که جرياني که از سيم مي گذرد کمتر از جرياني است که در شرايط محيطي تعريف شده براي سيم مجاز است. اين مسئله به ميزان مصرف مصرف کنندگان، سطح مقطع سيم و درجه حرارت محيط و شيوه نصب که روي تبادل حرارتي سيم با محيط مؤثر است، بستگي خواهد داشت. تأثير عبور جريان بيش از حد از سيم مي تواند کاهش عمر هاديها و از آن محتمل تر، آسيب رساندن به عايقها و يا در مواردي بروز خطر آتش سوزي شود.

ج : سومين توقع ما از سيستم سيم کشي، تناسب سيم با تجهيزات حفاظتي (فيوز) آن مي باشد. به عبارت ديگر اولاً بايد هر خط برقرساني (اعم از خط روشنايي، خط تغذيه پريز و خط تغذيه تجهيزات الکتريکي خاص) داراي تجهيزات حفاظتي خاص خود (فيوز) باشد و ثانياً اين فيوز بايستي به نحوي انتخاب شود که تضمين نمايد در شرايط کار عادي و اضافه بار از سيم جرياني بيش از حد تعريف شده نخواهد گرفت. مضافاً اينکه در صورت بروز خطاي اتصال کوتاه در مدار جريان برق قطع شود.

د : چهارمين توقع از سيستم سيم کشي اين است که نبايد جريان برق را به اشياء ديگر بدون خواسته ما انتقال دهد. به عبارت ديگر بايد بين هادي برقدار و اشياء متفرقه ايزولاسيون برقرار باشد. اين امر مستلزم آن است که عايق سيم وظيفه خود را به نحو قابل قبول انجام دهد.

ه : پنجمين توقع ما اين است آه در سيستم سيم آشي، اتصالات مكانيكي به گونه اي باشد آه باعث اختلال در آار دستگاههاي حساس و محيط خارج نشود. به عبارت ديگر بنا به استاندارد، اتصالات سيمها به هم بايستي صرفاً از طريق پيچ يا ترمينال صورت گيرد و روشهاي غلط بعضاً معمول از قبيل بستن سيمها به هم و پوشاندن آﻧﻬا با لنت يا لحيم آردن سيم هاي برقرساني بطور آلي غير قابل قبول است.
و : توقع ششم از سيستم سيم آشي اين است آه در صورت لزوم تعميرات يا تغييرات، آمترين هزينه و زحمت را بطلبد. به عبارت ديگر فرد تعميرآار براحتي بتواند تشخيص دهد آه هر گروهي از مصرف کنندگان با چه خطي مرتبط است. آدام سيم گرم (برقدار يا فاز) است و مسير عبور هر خط آجاست. به اين ترتيب در صورت فعاليت هايي چون نصب وسايل و تجهيزات روي ديوارها يا سقف نگراني نسبت به خطر برخورد با سيم وجود نخواهد داشت. توجه به رنگ سيم ها و استاندارد آدهاي بين المللي مي تواند تا حدي به اين توقع جامه عمل بپوشاند. در صورت لزوم نصب برچسب روي آﻧﻬا نيز ممكن است.

ز : هفتمين توقع ما اين است آه سيستم سيم آشي به لحاظ مكانيكي از جاهاي ديگر مجزا باشد و به اين ترتيب شرايط آن تا حد زيادي قابل آنترل باشد. استفاده از لوله آشي براي عبور سيم ها و يا ترانكينگ هاي گوناگون اين توقع را برآورده مي سازد.

ح : هشتمين نكته توجه به برخي شرايط خاص است. به عنوان مثال براي سيم آشي هود آشپزخانه يا محيطهايي آه درجه حرارت بيش از حد معمول ( ۵۵ درجه سانتيگراد) دارند بايد از سيم هاي نسوز در برابر حرارت آه از داخل لوله هاي فولادي عبور ميکنند، استفاده نمود. يا در محيط هاي مرطوب (در صورت روکار بودن سيم آشي) بايستي از سيمهاي با درجه حفاظت استاندارد متناسب با محيط استفاده کرد. در محيط هاي مرطوب حداقل درجه (IP) مقاوم در برابر ترشح آب) و در محيطهاي تر درجه ) IP حفاظت 44 مقاوم در برابر آب تحت فشار) مورد توجه است. ) IP حفاظت 45

ط : تفكيك فيزيكي خطوط انتقال انرژي باعث خواهد شد که در صورت بروز خطا در يكي از آﻧﻬا، بقيه قابل استفاده باشند. به عنوان مثال اگر خط روشنايي از آار بيفتد، مي توان با استفاده از خط پريز روشنايي موقتي ايجاد نمود آه در رفع عيب از آن بخصوص در تاريكي بسيار ضروري است.

ي : با توجه به اينكه متأسفانه در اغلب واحدهاي ساختماني عمليات محاسبه و اجراي تاسيسات توسط الگوهاي استاندارد مهندسي صورت نگرفته، لذا در پاره اي اوقات با وصل تجهيزات خاص به پريزهاي عمومي، جريان خط از رنج مجاز افزايش مي يابد. اين امر با توجه به زمان محدود و رنج جريان احتمالاً باعث عملكرد سيستم حفاظتي نخواهد شد. اما در دراز مدت باعث آاهش عمر يا معيوب شدن خطوط تغذيه مي شود. براي رفع اين عيب در ساختماﻧﻬاي قديمي و بالاخص مواردي آه طراحي و اجرا با عدم وجود الگوي استاندارد مهندسي انجام گرفته، بازنگري در طراحي و ايجاد اصلاحات احتمالي در خطوط الزامي است. در اينگونه موارد توجه به ضريب قدرت تجهيزات خاص متصل شده به پريزهاي عمومي داراي اهميت زياد است. به عنوان مثال با آاهش ٢٠ % ضريب قدرت، جريان عبوري ٢٠ % افزايش خواهد يافت. با توجه به موارد ياد شده به اين نتيجه مي رسيم که پيش از ارائه يك برنامه عملي براي بازرسي ادواري و تعميرات پيشگيرانه لازم است:
سيستم سيم آشي با گنجاندن مواردي As Built – اولاً نقشه هاي چون مسير سيم آشي، سطح مقطع سيم و مصرف آنندگان، نوع سيم و بسترسازي آن و برخي مشخصات خاص تهيه گشته و در آنار دفترچه راهنماي تعمير و نگهداري هميشه در دسترس باشد.
– ثانياً در صورتي آه در بخش هايي از سيستم سيم آشي موارد ياد شده بالا در نظر گرفته نشده بود، نسبت به اصلاح اوليه بر اساس اصلاحات انجام As Built سيستم اقدام گردد و نقشه هاي گرفته، تهيه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

بیست − یازده =