نگهداري و تعميرات چيلر جذبي

نگهداري و تعميرات چيلر جذبي

نگهداري و تعميرات چيلر جذبي

 

برگه هاي ثبت وضعيت عملكرد دستگاه ( چک لیست) ـ در بخش نگهداری و تعمیرات چیلر جذبی مقادير درجه حرارت و فشار سيستم بايد هر روز ثبت شوند تا به كمك آن كاربر دستگاه بتواند وضعيت عادي و غير عادي عملكرد دستگاه را تشخيص دهد. اين برگه ها همچنين در برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه و تشخيص معايب دستگاه خيلي كمك مي كنند.

 

روش تخليه سيستم پرج: 

 • فقط هنگاميكه دستگاه در حال كار است سيستم پرج را تخليه نماييد.

 • هنگاميكه لامپ تخليه پرج روشن است پرج را تخليه نماييد.

 • انتهاي لوله پلاستيكي را در داخل بطري پلاستيكي و زير سطح مايع نگه داريد. 

 • ابتدا شير پرج و سپس شير بازگشت محلول را ببنديد. 

 • حدود 5 دقيقه صبر كنيد تا فشار مخزن ذخيره به بالاتر از فشارهاي هواي خارج برسد.

 • شير تخليه را به آرامي باز كنيد. اگر سطح مايع در بطري تخليه كاهش يافت، شير را بسته و حدود 2 دقيقه صبر كنيد.

 • شير تخليه را مجدداً به آرامي باز كنيد. اگر در بطري حباب به وجود آمد شير تخليه را باز بگذاريد تا حباب ها از بين بروند و سطح محلول در بطري بالا بيابيد. شير را ببنديد. اكنون پرج تخليه شده است.

 • شير بازگشت محلول و سپس شير پرج را باز كنيد.

 • شير تخليه را به آرامي باز كرده و بگذاريد محلول داخلي بطري به لوله پرج تخليه شود سطح محلول در بطري را تا حدود نصف كل حجم آن پايين آوريد قبل از آنكه سطح محلول در بطري به سر لوله برسد شير تخليه را ببينيد. نگذاريد هوا وارد لوله پرج شود.

 • تاريخ و زمان تخليه پرج را ثبت كنيد تا بتوان تغييرات نرخ تجمع مواد غير قابل تقطير در سيستم پرج را تشخيص داد.

 

چک لیست چیلر جذبی

نگهداري

 

 • مراحل انجام تخليه پرج را پيگيري كنيد. مواد غير قابل تقطير آب داخل بطري را جا به جا مي كند.

 • شير تخليه را ببنديد و سطح مايع در بطري سروته شده را علامت بزنيد بطري را از داخل ظرف خارج كنيد.

 • سيستم پرج را به حالت كاركرد عادي بازگردانيد. بطري تخليه را سر جاي خود بگذاريد.

 • مقدار مواد غير قابل تقطير برداشت شده را اندازه بگيريد. اگر از بطري مدرج استفاده مي كنيد حجم مواد غير قابل تقطير خارج شده بوسيله علامت روي بطري نشان داده مي شود.

 

تخلیه

 • به جدول 6 مراجعه كنيد اگر حجم جا به جا شده كه (بيانگر ميزان انباشت مواد غير قابل تقطير در 24 ساعت كاركرد دستگاه است.) بيش از مقدار نشان داده شده براي سايز دستگاه شما باشد، دستگاه داراي نشتي هوا است و با به بازدارنده بيشتري نياز دارد. نمونه اي از محلول را آناليز كنيد (بخش آناليز محلول را ببينيد) تا عمليات اصلاحي مناسبي انجام دهيد. اگر نشتي ديده شد، بايد محل نشتي را هر چه سريعتر پيدا كرده و آنرا برطرف نموده تا خطر خوردگي داخل دستگاه به حداقل برسد.

 

 

راهنماي رفع عيب

 

 

روش رفع عيب *  عامل احتمالي ايجاد عيب  عيب/نشانه عيب 
برق ساختمان را چك كنيد. قطع كن اصلي برق  را بررسي كنيد. برق تابلو متصل نيست. دستگاه روشن نمي شود و يا خود بخود خاموش مي شود. 

 (لامپ RUN خاموش است و پمپها كار نمي كنند.)

مدارها را از نظر اتصال زمين و يا اتصال كوتاه چك كنيد. فيوز را تعويض كنيد. فيوز تابلوي كنترل سوخته است.
كليد اصلي تابلوي كنترل رادر خلاف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا بسته شود. كليد اصلي تابلوي كنترل باز است.
كليد RESET را فشار داده و رها كنيد. كليدهاي هر دو پمپ را در وضعيت ON و كليد شير كنترل ظرفيت و محافظ سيكل را در وضعيت AUTO قرار دهيد. كليد START-STOP را در وضعيت START قرار دهيد. كليدهاي تابلوي كنترل به درستي تنظيم نشده اند.
پمپ هاي آب كندانسور و آب خنك كننده و استارتر و شيرها و كليدهاي جريان آنها را چك كنيد. پمپ هاي آب كندانسور و آب خنك شونده خاموش هستند يا كليدهاي جريان آنها قطع است.
كليد اضافه بار پمپ مبرد را RESET كنيد. كليد اضافه بار پمپ مبرد باز است.
بعد از اينكه مبرد دست كم 3 درجه گرم شد، كليد RESET را فشار داده و رها كنيد. دماي مبرد را اندازه بگيريد. اگر دماي قطع كليد محافظت از يخ زدگي بالاتر از دماي تنظيم شده آن است، كليد را مجدداً كاليبره كرده و يا تعويض نمائيد. در صورتي كه دماي آب خنك شونده كمتر از مقدار تنظيم شده است، تنظيمات كنترلر را چك كنيد. دستگاه در حالت مادون يخ زدگي است.
كليد RESET  را فشار داده و رها كنيد. فشار خروجي پمپ مبرد را اندازه گيري كنيد. اگر زير فشار اتمسفر است، شير كنترل سطح پائين مبرد درست عمل نمي كند. آنرا اصلاح كنيد. اگر فشار خروجي پمپ مبرد بالاتر از فشار اتمسفر است، كليد كنترل سطح پائين مبرد (SW4) را چك كنيد. سطح مبرد پائين است.

 

 

 

 

روي كنترلر، دما را بطور صحيح تنظيم كنيد. دماي تنظيم آب خنك شونده روي كنترلر، بالا تنظيم شده است. دماي آب خنك شونده خروجي بالاست.

(دستگاه در حال كار است و دماي آب خنك شونده خروجي بالاتر از دماي طراحي است.) 

دليل بار اضافي را بررسي و رفع كنيد. بار سرمايي اضافي به سيستم اعمال شده است.
دليل وجود دبي اضافي را بررسي و رفع كنيد. دبي آب خنك شونده نسبت به شرايط طراحي اضافه شده است.
پمپ آب خنك كننده و شيرهاي مسير را بازرسي كنيد. دبي آب خنك كننده نسبت به شرايط طراحي كمتر است.
برج خنك كن و كنترلرهاي آن را چك كنيد.

دماي آب خنك كننده ورودي به دستگاه نسبت به شرايط طراحي بالاتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

3 × 3 =