نگهداری استخر

نگهداری استخر 

نگهداری استخر براي اولين بار تنها پس از صدور مجوز قـانوني توسـط مرجـع صـادر كننـده مجـوزامكان پذير بوده و  براي هر زمان ديگركه قرار است مورد استفاده شناگران قرار گيرد بايد مـوارد ذيـل تحـتنظارت مديريت استخر مورد تاييد و بازرسي قرار گيرد: 

الف- كليه تجهيزات و دستگاههاي استخر بايد مطابق با نقشه ها، دستورالعمل ها و مشخصه هاي تاييد شـدهتوسط ارگان صادر كننده مجوز، مورد بهره برداري قرار گيرد. 

 ب- هر استخر شنايي در تمامي اوقاتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد كليه روشهاي ايمني و بهداشـتيرا مطابق دستورالعمل هاي اجرايي و مقررات الزامي رعايت نمايد. كليه تجهيزات مرتبط به تهويه هـوا،گردشآب، فيلتراسيون و ضد عفوني نمودن آن بايد دائماً در حال كار و بهره برداري باشد. 

پ- مطابق جدول بايد در دوره هاي زماني مشخص، اطلاعات مربـوط بـه گنـدزدايي، تـصفيه، ميـزانpH ، مشخصات شيميايي و فيزيكـي و رخ دادهـاي درون اسـتخر توسـط مـسئول فنـي و نـاظران اسـتخر ثبـت ونگهداري شود.

 

نگهداری استخر

 

موارد مورد نياز جهت ثبت و نگهداري استخرهاي شنا 

دوره زماني 

مواردي كه بايد آزمايش شده و يا ثبت گردد 

  

قبل از شروع به كار استخر و هر 4 ساعت يكبار 

صحت عملكرد سيستم گندزدايي 

قبل از شروع به كار استخر و هر 4 ساعت يكبار 

صحت عملكرد سيستم تصفيه 

قبل از شروع به كار استخر و هر 6 ساعت يكبار 

صحت عملكرد سيستم هاي تهويه 

قبل از شروع به كار استخر و هر 6 ساعت يكبار 

صحت عملكرد سيستم هاي گردش آب 

قبل از شروع به كار استخر و هر 6 ساعت يكبار 

درجه حرارت آب 

قبل از شروع به كار استخر و هر 6 ساعت يكبار 

درجه حرارت هوا (در استخرهاي سرپوشيده) 

در هر سانس و يا هر 2 ساعت يكبار 

تعداد كل شناگران 

در هر سانس و يا هر 2 ساعت يكبار 

تعداد منجيان غريق 

3 بار در روز 

ميزان pH

3 بار در روز 

ميزان كلر تركيبي 

3 بار در روز 

ميزان كلر آزاد 

3 بار در روز 

ميزان بروم باقي مانده (در صورتي كه از بروم استفاده شود) 

بصورت روزانه 

ميزان ازن در هوا (در صورتي كه از ازن استفاده شود) 

بصورت روزانه 

ميزان ازن در آب (در صورتي كه از ازن استفاده شود) 

3 بار در روز 

ميزان شفافيت آب 

بصورت هفتگي 

ميزان قليائيت 

بصورت هفتگي 

ميزان سختي كلسيم 

بصورت هفتگي 
ميزان TDS
بصورت هفتگي 
عدد انديس اشباع 
بصورت هفتگي 
ويژگي هاي باكتريولوژيكي* 
بصورت روزانه 
ميزان روشنايي مناطق مختلف استخر 
بصورت روزانه 
صحت عملكرد تجهيزات و لوازم بهداشتي( دوش، روشويي و …..) 
بصورت روزانه 
صحت عملكرد و ايمني تجهيزات اطراف استخر 
( نردباتها، پلكانها، سرسره ها، تخته هاي شيرجه و ….) 
بصورت روزانه ( در صورت استفاده ) 
مقدار مواد شيميايي مصرفي 
بصورت روزانه ( در صورت انجام ) 
گزارش تعميرات انجام شده 
بصورت روزانه ( در صورت رخداد ) 
گزارش صدمات يا رخ دادهاي جاني 
باكتري لژيونلا هر سه ماه يكبار اندازه گيري مي شود. 

يادآوري- در صورتي كه روش گندزدايي مورد استفاده در استخر با روش هاي فوق الـذكر متفـاوت باشـد، فاكتورهـاي الزامـي همـان روش بايـد درمحدوده زماني معين، بازرسي و ثبت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

هشت − 4 =