چیلر تراکمی

چیلرتراکمی :

چیلر تراکمی

چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده در سیال خنک کننده در سیکل تبرید ، سیال دیگری را )عمدتاً آب( برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک میکند .آب سرد تولید شده در اوپراتورچیلر در سیستم های صنعتی برای خنک کردن بخشهایی از ماشیت آالت و در تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوا از طریق هواساز ، فن کوئل و مورد استفاده قرارمی گیرد.

تعریف چیلر هوایی به چیلری گفته می شود که مبرد داخل کندانسور آن بوسیله هوا خنک می شود این عمل به کمک تعدادی فن که هوا را از روی کویل های کندانسور عبور می دهند انجام می پذیرد و باعث خنک شدن مبرد می شود چیلر هوایی محدودیت های چیلر آبی را ندارد چون انتخاب کندانسور هوایی فقط به اختالف دمای خشک هوا و دمای تقطیر مبرد ارتباط دارد و هرچه این اختالف بزرگتر باشد می توان کندانسور هوایی کوچکتری انتخاب کرد بنابر این در هر جایی می توان از چیلر هوایی استفاده کرد ولی چون در چیلرآبی فشار و دمای تقطیر پایین تر از دمای نوع هوایی است بنابر این راندمان و طول عمر چیلر آبی باالتر از نوع هوایی است و در محلهایی که امکان استفاده از چیلر آبی وجود دارد بهتر است از چیلر آبی استفاده گردد.


2معرفی اجزاء اصلی سیستم تراکمی چیلر

قسمتهای عمده یک سیکل تراکمی عبارتند از :

-1کمپرسور

-2کندانسور

-3شیر انبساط

-4اوپراتور

COMPRESSOR به عنوان قلب یک سیستم تراکمی وظیفه ایجاد فشار در سیستم برای جریان یافتن مبرد در سیکل را بعهده دارد، انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرها به قرار زیر میباشند

-کمپرسور رفت و برگشتی )ضربه ای ( – کمپرسورهای گریزازمرکز

  • کمپرسور پیچی

  • کمپرسور حلزونی

  • هرچند استفاده از تمامی کمپرسورهای فوق در صنایع تهویه مطبوع ممکن و عملی است لیکن از آنجا که کمپرسورهای رفت و برگشتی به دلیل تنوع در ظرفیت ،مدل ، آشنایی بیشتر مصرف کنندگان و سرویس کاران

داخلی ، مصرف دراز مدت و شناخت بیشتر بازار داخلی ، بیشترین استفاده را در این صنایع دارند .لذا در اینجا نیز باطبع در مورد این نوع کمپرسورها صحبت خواهیم نمود.

کمپرسورها ضربه ای )رفت و برگشتی( از نظر نوع کاربردی به چند دسته تقسیم میشوند کمپرسورهای باز ( Open type) الکتروموتور )محرک( و کمپرسور)محرک( جدا از هم بوده و از طریق کوپلینگ یا تسمه ، انتقال قدرت صورت می گیرد . این نوع کمپرسورها بیشتر برای ظرفیتهای باال استفاده میشوند.

– کمپرسورهای نیمه بسته Semi Hermetic Type الکتروموتور و کمپرسور داخل یک محفظه قرار دارند لیکن امکان باز کردن و تعمیر الکتروموتور و اجزاء کمپرسور )روتور ، استاتور، سر سیلندر، سیلندر، سوپاپها ، میل لنگ ، پیستونها و……( براحتی وجود دارد. در این نوع کمپرسورها معموالً جهت خنک کردن موتورالکتریکی ، گاز مبرد را قبل از ورود به داخل سیلندرها از روی سیم پیچ الکتروموتور عبور می دهند . این کمپرسورها دارای راندمان باال بوده و به همین دلیل و نیز امکان تعمیرات مورد اشاره ، استفاده از آنها در ظرفیتهای مختلف در چیلرهای تهویه مطبوع بسیار رایج میباشد.

– کمپرسورهای بسته Hermetic Type الکتروموتور کمپرسور داخل یک محفظه بسته تعبیه شده اند

  • امکان تعمیر یا تعویض قطعات وجود ندارد، این کمپرسورها معموالٌ در ظرفیت های پایین و بیشتر در سیستم های سرد کننده خانگی و تجاری )نظیر یخچالها ، کولرهای گازی، اسپلیت یونیتهاو……(

ویا چیلرها و پکیج یونیت های با ظرفیت کم مورد استفاده دارند. از مزایای این نوع کمپرسورها ، جایگزینی کم ، صدا و لرزش اندک و نگهداری آسان آنها است .لیکن عدم امکان تعمیر آنها نقطه ضعفی برای این نوع کمپرسورها محسوب می گردد.

2-2 کندانسور CONDANSER

کندانسور )تقطیر کننده یا چگالنده ( مبدلی است که وظیفه کندانس )چگالش یا تقطیر(گاز مبرد خروجی از کمپرسور را در سیکل تبرید به عهده دارد. کندانسورها می توانند از نوع آبی یا هوایی باشند. کندانسورهوایی  در این نوع کندانسور گاز داغ مبرد توسط تعدادی فن بصورت اجباری و با سرعت حساب شده از روی کوئلها عبور داده شده و بدین ترتیب حرارت گاز داغ توسط هوا جذب و گاز تبدیل به مایع می گردد در اینجا نیز برای باال بردن ضریب انتقال حرارت روی لوله های مسی کندانسور هوایی پره )فین ( تعبیه میگردد بدیهی است که در کندانسورهای هوایی نیز بر اساس ظرفیت مورد نیاز )T.H.R( سطح کوئل کندانسور و نیز تعداد فن ها )میزان هوادهی( محاسبه و طراحی میگردند.

توضیح : بصورت تئوریک میزان حرارت دفع شده توسط یک کندانسور در سیکل تبرید )T.H.R( بایستی معادل مجموع حرارت جذب شده )ظرفیت سرمایشی( اوپراتورور کار انجام شده توسط کمپرسور )بجهت متراکم کردن گاز مبرد( باشد به عبارتی:

T.H.R=T.C+3413xKW(COMPRESSOR)

کل حرارت دفع شده:

T.H.R=Total Heat Rejection(btu/hr)

کل ظرفیت سرمایشی:

T.C=Total Cooling Capacity (btu/hr)

-3-2 شیر انبساط EXPANSION VALVE

سومین جزء اصلی سیکل تراکمی ، شیر انبساط است، این شیر دو وظیفه مهم بر عهده دارد:

  • کاهش دما و فشار مایع مبرد.

  • کنترل دبی مایع ورودی به اوپراتور توسط دمای گاز خروجی از اوپراتور .

شیرانبساط در انواع ترموستاتیک و الکترونیک موجود است که در این مبحث نوع ترموستاتیک آن مورد بررسی قرار میگیرد.

معمولترین وسیله برای کنترل جریان مبرد در اواپراتور ، شیر انبساط ترموستاتیکی Termostatic )Expansion) است . در این شیر انبساط میزان عبور مایع سرما از شیر و جریان آن به درون تبخیر کننده )اوپراتور ( بوسیله دو عامل یعنی فشار درون تبخیر کننده و درجه حرارت بخار خروجی از اوپراتور کنترل می شود. در صورت خالی بودن اوپراتور، میزان عبور مایع سرما زا از سوپایپ انبساط زیاد خواهد گردید.

مبنای عملکرد شیر انبساط ترموستاتیکی بر اساس اختالف فشار موجود است .شیر انبساط دارای یک بالب حساس می باشد که روی لوله خروجی اوپراتور )خط کش( نصب می شود.

طرز کار سوپایپ درون شیر بسیار ساده است، هنگامیکه حباب حساس گرم می شود، قسمتی از مایع داخل آن تبخیر شده و بوسیله لوله موئین ، فشاری بر روی دیافراگرام وارد کرده و دیافراگرام بسمت بدنه حرکت می کند. این امر سبب حرکت سوپایپ و جدا شدن آن از نشیمنگاه شده و موجب ورود مایع سرما زا به اوپراتور می شود.

این امر آنقدر تکرار میشود تا اوپراتور کامالً خنک شده و لوله های مکش نیز شروع به خنک شدن نمایند. اگر لوله مکش که حباب حساس به آن متصل است به اندازه کافی خنک شود ، فشار به دیافراگرام شده و دیافراگرام به محل قبلی خود حرکت کرده و سوپایپ بسته می شود و در نتیجه ، دبی گاز داخل اوپراتور کم خواهد شد.

شیر انبساط ترموستاتیک دارای یک ارتباط جهت متعادل کننده فشارEqualizer نیز می باشد که فشار دو

طرف دیافراگرام را بمنظور عملی که شرح آن رفت متعادل مینماید.

کاربرد :

گرچه در انتخاب شیر انبساط تا حدی آزادی عمل وجود دارد، ولی اگر شیر خیلی بزرگ انتخاب شده باشد اغلب باعث تغذیه اضافی شده و ممکن است باعث عبور مایع از اوپراتورو سرریز آن به کمپرسور شود همچنین شیری که خیلی کوچک باشد مایع غیر کافی از خود عبور داده ، بنحوی که نقطه تعادل در فشار مکش کمی رخ داده و ظرفیت سیستم را کاهش میدهد.

دو دلیل معمول عبور بخار و درنتیجه کمبود گذر جرمی کم ، عدم خنک شدن کافی و در نتیجه سوختن کمپرسور است.

مسئله ای که وقوع آن کم هم نیست ،اینست که شیر، سیال مبرد غیر کافی از خود عبور دهد زیرا بخار در ورود به شیر با مایع مخلوط میشود حجم مخصوص باالی بخار در مقایسه با مایع به معنی اینست که

شیر فقط جزئی از گذر جرمی مبرد که میتواند بصورت مایع عبور از خود می دهد.

دو دلیل معمول عبور بخار و در نتیجه کمبود گذر جرمی مبرد در شیر عبارتند از :

-1 شارژ غیر کافی

-2 ارتفاع زیاد شیر انبساط باالی کندانسور یارسیور اگر شیر باالتر از کندانسور یا سیور نصب شده باشد ، اختالف در ارتفاع استاتیک ممکن است فشار را به قدری تقلیل دهد که در ورود به شیر مقداری از مبرد به بخار تبدیل گردد که جهت جلوگیری از بروز این مشکل کندانسور باید طوری طراحی شود که مبرد خروجی از آن بصورت مادون سرد باشد تا در نهایت در صورت کاهش فشار در اثر اختالف ارتفاع و یا تبادل حرارت با محیط ) در صورت طوالنی بودن مسیر از رسیور تا شیر انبساط ، (مبردی که از شیر انبساط عبور می کند حتماً بصورت مایع باشد البته این مشکل بیشتر در چیلر هوائی رخ میدهد که فاصله کندانسور هوایی از شیر انبساط زیاد است .

 

-4-2 اوپراتور )Evaporator(

اوپراتور )تبخیر کننده( مبدلی است از نوع )Shell & Tube( )پیوسته –لوله ( که در آن سیال مبرد در داخل لوله های مسی حرارت الزم را جهت تبخیر از آبی که در داخل پوسته فوالدی و اطراف لوله ها در حرکت است گرفته و در نتیجه باعث سرد شدن آن می گردد. بمنظور افزایش ضریب انتقال حرارت تمهیدات زیر در اوپراتور در نظر گرفته می شود.)انواع دیگری از اوپراتور نظیر مبدل صفحه نیز در این صنعت مورد استفاده دارد( Plat heat exchanger

1-4-2 استفاده از لوله های مسی دارای فین داخلی یا استقرار فین ستاره آلومینیومی داخل لوله های مسی )فین ستاره ای مورد اشاره عالوه بر افزایش سطح انتقال حرارت باعث سرعت گاز به دلیل کاهش مقطع عبوری و نیز ایجاد اغتشاش در حرکت گاز بدلیل وجود پیج در طول ستاره خواهد شد که تمامی

عوامل نامبرده افزایش ضریب انتقال حرارت را در سمت گاز به دنبال دارند.(

2-4-2استفاده- از بافل در مسیر جریان آب: بافلها صفحات فلزی تقریباً هم قطر با پیوسته هستند که

مشابه تیوپ شین اوپراتور جهت عبور لوله های مسی سوراخ شده و داری برش )حدود %22 مقطع (

جهت ایجاد امکان عبور آب می باشند . وجود بافلها که بر اساس ظرفیت اوپراتور در فواصلی و به تعداد

مشخص در طول اوپراتور نصب میگردند . سبب افزایش زمان تماس آب و لوله ها از یکسو و ایجاد اغتشاش Turbulence در جریان آب از سوی دیگر میشوند که هر دو عامل سبب افزایش ضریب انتقال حرارت و باال رفتن راندمان اوپراتور خواهد گردید . اوپراتور پیوسته لوله معموالً در سمت گاز دارای دو پاس )رفت و برگشت ( بوده و می توانند بصورت یک ،دو یا چند مداره ساخته شوند . )منظور از تعداد مدار ،عملکرد هر بخش از اوپراتور با یک یا دو کمپرسور می باشد(

-3تجیزات کنترلی

-1-3 شیر مغناطیسی )SOLENOID VALVE(

این شیر در مسیر مایع مبرد به اوپراتور )Liquid( قبل از شیر انبساط قرار میگیرد و وظیفه اصلی آن

باز کردن یا بستن مسیر عبور سیال مبرد است بدین معنی که اولین فرمان هنگام روشن نمودن دستگاه از ترموستات )نصب شده روی مسیر ورودی آب به اوپراتور ( به ایتن شیر داده می شود که در صورت نیاز به سرمایش )باال بودن درجه حرارت آب برگشتی به اوپراتور از حد تنظیم شده روی ترموستات ( مسیر عبور سیال مبرد را باز نموده و سپس کمپرسور نیز شروع بکار کرده و کالً سیستم سرما ساز به فعالیت درآید. حال طبیعی است که با رسیدن درجه حرارت آب برگشتی به میزان تنظیم شده روی ترموستات یا پایینتر از آن با فرمان ارسالی شیر مغناطیسی مسیر عبور مایع سرما زا را خواهد بست و با ادامه کار کمپرسور و باطبع پایین آمدن فشار سمت مکش و بدنبال آن فرمان کنترل کننده

)Low Pressure)کمپرسور خاموش شده و سیستم سرمایش از حرکت باز می ایستد . الزم به ذکر است در چیلرهائی که دو کمپرسور بصورت کوپله با هم کار میکنند،عمل مشروحه فوق در دو مرحله

صورت می گیرد یعنی در مرحله اول فرمان به کمپرسور فرعی داده شده و خاموش )روشن( میشود و

در مرحله بعد فرمان به شیر برقی مربوطه داده شده، کل مدار بسته و با روش مذکور کمپرسور اصلی

)Leader( نیز از خط خارج میشود.

2-3- کنترل کننده فشاررانش ( H.P.C)

چون قطعات مختلف هر ماشینی برای کار در یک فشار معینی محاسبه ، طرح و ساخته میشوند در صورتیکه کمپرسور با فشار بیش از حد معینی که بوسیله کارخانه سازنده کمپرسور تعیین گردیده است کارکند ممکن است به قسمتهای مختلف آن مانند شاتون ،رینگ و پیستون صدمه وارد گردد و احتماالً بشکند برای جلوگیری از این خطر کلیدی بنام فشار زیاد ساخته شده است که آنها را بر روی دستگاه هایی که دارای کمپرسور هستند نصب میکنند و کلید برقی آنرا در مدار الکتریکی کنترل دستگاه قرار می دهند . در صورتیکه به هر علت )بروز مشکل در کندانسور هوایی در چیلرهای هوایی ( گاز مبرد به میزان مورد نظر خنک نشده و باالنتیجه فشار رانش به مقداری باالتر از حد تنظیم روی این بخش از کنترل کننده برسد فرمان خاموش شدن کمپرسور از طریق این قسمت صادر خواهد گردید، تا صدمه ای از این بابت به سیستم وارد نیاید . این بخش معموالً دارای دکمه Reset دستی است تا پس از حصول اطمینان از رفع عیب در سیستم ، اپراتور اقدام به روشن نمودن مجدد نمایند.

-3-3 کنترل کننده فشار مکش) )L.P.C

گاهی در چیلر ها ترموستات تدریجی کنترل کننده درجه حرارت آب عمل نمیکند و آب داخل اوپراتور مرتباً سردتر میگردد )همزمان با سرد شدن آب مقدار مایع مبرد ورودی به اوپراتور کم می شود و فشار مکش گاز نیز کم خواهد شد ( در این صورت هرگاه ترموستات ایمنی نیز عمل نکند و یا اینکه در مدار ترموستات ایمنی پیش بینی نشده باشد آب در داخل اوپراتور یخ خواهد زد . ضمناً در کمپرسورهای بسته و نیمه بسته گرمای موتور

بوسیله گاز جذب میگردد و کم شدن بیش از حد فشار گاز مکش باعث خواهد شد که گاز قادر به جذب گرمای موتور نباشد و بتدریج درجه حرارت موتور باال رفته و سیم پیچی آن صدمه می بیند. همچنین کم شدن بیش از

حد فشار گاز مکش باعث تبخیر روغن و خروج آن از کمپرسور میگردد که نتیجه آن عدم روغن کاری کمپرسور صدمه دیدن آن خواهد بود . بمنظور جلوگیری از خطرات یاد شده در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید کلید فشار کم نصب می گردد و آنرا در مدار الکتریکی کنترل دستگاه قرار می دهند تا هرگاه فشار از درجه تنظیم آن پایین تر رفت مدار الکتریکی کنترل دستگاه را قطع نموده و از ادامه کار کمپرسور جلوگیری نماید . زمانی که فشار گاز مکش از درجه تنظیم کلید فشار کم باالتر رفت مدار الکتریکی وصل و کمپرسور بطور خودکار روشن خواهد شد .

این قسمت خود شامل دوبخش تنظیم می باشد

)Cut In(-1-3- که معموالً روی فشار حدود Psi60 تنظیم می گردد، هنگام فرمان روشن شدن کمپرسور

تازمانیکه فشار مکش به مقدار تنظیمی مورد اشاره نرسد . اجازه شروع کار کرد کمپرسور را نخواهد

داد

)Cut out)-2-3-3 که معموالً روی فشار حدود P.s.i60 تنظیم می گردد ، در صورتیکه به هر علت

فشار مکش به میزانی کمتر از این مقدار برسد ، برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به کمپرسور )بعنوان مثال ورود مایع مبرد غیر قابل تراکم به کمپرسور و لطمه دیدن سوپاپها ( فرمان قطع کمپرسور را صادر مینماید .

توضیح در مورد عمل :Pump down در اکثر سیستم های سرمایشی که طراحی درستی برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به کمپرسور در اثر ورود ناگهانی مایع از اوپراتور هنگام استارت ، صورت گرفته هنگام خاموش شدن کمپرسور عمل : Pump down انجام می شود بدین معنی که با صدور فرمان از ترموستات به شیر برقی برای بستن مدار مایع و )نهایتاً خاموش شدن کمپرسور(، کمپرسور بالفاصله خاموش نمیشود بلکه با ادامه کار

مکش از اوپراتور و جمع شدن سیال مبرد در کندانسور از طریق مدار رانش بدلیل بسته بودن مدار مایع فشار اوپراتور کاهش یافته و در نتیجه زمانی که فشار به پایینتر از حد تنظیمی روی بخش )L.P.C.( Cut out برسد

فرمان خاموش شدن کمپرسور از این طریق صادر میگردد . در این حالت سیال مبرد داخل اوپراتور تقریباً تماماً از طریق کمپرسور به داخل کندانسور به داخل کندانسور منتقل شده و هنگام استارت مجدد کمپرسور دیگر مایعی در اوپراتور وجود ندارد که به صورت ناگهانی از طریق Sucion وارد کمپرسور شده و به سوپاپها لطمه بزند.

توضیح : بدلیل متفاوت بودن فشاررانش در سیستم های با کندانسور آبی ) برج خنک کننده ( و با کندانسور هوایی بالطبع تنظیم H.P.C در این دو مدل با هم متفاوت بوده در سیستم آبی معموالًروی Psi250 تنظیم صورت میگیرد.

-4-3کنترل فشار روغن )Oil pressure control(

فشار روغن مدارهای داخلی کمپرسور بوسیله این دستگاه کنترل می شود. این کنترل کننده از طریق اختالف فشار بین روغن و فشار مکش کمپرسور کار میکند و هرگاه این اختالف از حدود تنظیم شده) معموالً )20Psi کمتر شود فرمان قطع داده و کمپرسور را خاموش می کند . )توضیح اینکه فشار روغن بایستی حداقل Psi22 بیش از فشار مکش کمپرسور باشد ( کنترل کننده فوق دارای دکمه RESET را فشار داد .

-2-3 فلوسوئیچ آب )Water flow switch(

این وسیله حس کننده وجود جریان آب داخل اوپراتور می باشد بدین شکل که اگر تیغه این وسیله که

معموالً در مسیر خروجی آب اوپراتور نصب می گردد به هر دلیلی )مثل اشکال در عملکرد پمپ و….(

عبور جریان اب احساس ننماید فرمان قطع کارکرد و خاموش شدن سیستم را می دهد تا از احتمال یخ

زدگی اوپراتور ووارد شدن صدمه به دستگاه جلوگیری نماید.

-6-3 ترموستات )Thermostat(

این وسیله کنترل دمای آب ورودی به اوپراتور را بر عهده داشته و سنسور آن روی اتصال برگشت آب به اوپراتور نصب می گردد در صورتیکه درجه حرارت آب برگشتی باالتر از حد تنظیمی روی ترموستات باشد فرمان کار به کمپرسور داده شده و در غیر این صورت )آب برگشتی به اندازه کافی خنک باشد ( دستور توقف عملکرد کمپرسور یا کمپرسورها صادر می شود بسته به تعداد کمپرسورها و مراحل عملکرد سیستم سرمایشی ترموستات از نوع یک تا چند مرحله ای انتخاب میگردد.)معموالًدر صورتیکه تعداد مراحل از 4 مرحله بیشتر باشد از

ترموستات های الکترونیکی استفاده می شود(نحوه رسیدن فرمان به کمپرسور های اصلی و فرعی در سیستم های چند کمپرسوره در قسمت شیر برقی توضیح داده شده است .

-7-3 ترموستات آنتی فریز)( Anti freeze

این وسیله بمنظور کنترل درجه حرارت آب خروجی از اوپراتور و جلوگیری از سرد شدن بیش از حد و

احتمال یخ زدن آن مورد استفاده قرار می گیرد . در صورتیکه درجه حرارت آب خروجی از میزان

تنظیم روی ترموستات )حدود)C 5 کمتر شود فرمان قطع مدار کنترلی چیلر را صادر می نماید . از آنجا

که وصل مجدد مدار بایستی با رفع اشکال و علت بروز آن همراه باشد این ترموستات از نوع ریست

دستی انتخاب می گردد تا پس از حصول اطمینان از حل مشکل ، اوپراتور اقدام به روشن نمودن سیستم

نماید.این کنترل کننده که سنسور آن در قسمت خروجی آب از اوپراتور نصب می گردد بعنوان حفاظت

پشتیبان در صورت عملکرد نامطلوب ترموستات کنترل کننده کمپرسور ها نیز خواهد بود.

-4تجهیزات الکتریکی

-1-4 کنترل سه فاز

کنترل برق سه فاز دستگاه و قطع کلی مدار کنترل، در صورت بروز هرگونه کاهش و یا افزایش بیش از حد استاندارد ولتاژ ، دوفازه شدن و یا تغییر توالی فاز بر عهده این کنترل کننده می باشد . این وسیله دارای یک رله داخلی است که در صورت صحت سه فاز نمونه ورودی به آن کنتاکتی را وصل نموده و باعث برقرار شدن مدار کنترلی دستگاه می گردد . ایجاد تاخیر قابل تنظیم 2-12 ثانیه در کارکرد مجدد دستگاه پس از رفع قطع برق و همچنین نمایش معضل ایجاد شده به تفکیک مورد توسط المپهای موجود روی این کنترل کننده از دیگر امکانات آن می باشد . قطع این وسیله باعث قطع کلی و بالفاصله مدار کنترل دستگاه و بالطبع عدم عملکرد مصرف کننده ها می گردد.

-2 فیوز شیشه ای )Glass Fuse(

فیوزهای تاخیری دارای تحمل جریان کم می باشند که در داخل پایه فیوز روی تابلوی دستگاه تعبیه گردیده و حفاظت بخشهای مختلف مدار کنترل دستگاه در برابر اتصال کوتاه را بر عهده دارند. تا قبل از اینکه به سیم کشی دستگاه صدمه برسد فیوز سوخته و دستگاه خاموش شود

-3-4 رله الکترونیکی کمپرسور (Internal Protection Relay(

این کنترل کننده در کمپرسور های سه فاز دارای سه عدد ترمیستور جهت حفاظت کمپرسور در مقابل هرگونه افزایش غیر عادی دمای سیم پیچی موتور در کمپرسورهای تکفاز دارای یک عدد رله اضافه

جریان برای حفاظت موتور کمپرسور در برابر اضافه بار می باشد . تغذیه بوبین رله 222 ولت بوده و از کنتاکت آن در مدار کنترلی ، جهت قطع فرمان کمپرسور دارای معضل و باالنتیجه قطع قدرت ورودی به کمپرسور مذکور استفاده می گردد.

-4-4 رله اضافه جریان )بی متال( )thermal overload Relay(

این وسیله بطور مستقیم در زیر کنتاکتور قدرت هر کمپرسور نصب میگردد و حفاظت کمپرسور در مقابل اضافه با هنگام تجاوز از مقادیر جریان نامی و متعارف بر عهده این وسیله می باشد . فلز مخصوص مورد استفاده در این وسیله در صورت اضافه جریان عبوری از آن گرم شده و باعث قطع مدار می گردد . سرعت عملکرد بی متال نسبت عکس با میزان اضافه جریان عبوری نسبت به مقدار تنظیم شده روی آن دارد.

-2-4 کلید اتوماتیک )مدارشکن ( )Circuit Breaker)

این کنترل کننده دارای دو بخش قطع مغناطیسی )سریع ( و حرارتی )تاخیری( می باشد که بخش قطع سریع آن حفاظت کمپرسور در برابر جریانهای شدید اتصال کوتاه را بر عهده داشته و با عملکرد سریع )در حد صدم ثانیه ( باعث قطع کمپرسور می گردد . قسمت قطع تاخیری آن عملکردی همانند بی متال داشته و بعنوان پشتیبان برای حفاظت انجام شده توسط بی متال محسوب می گردد. در صورت عملکرد این وسیله مدار قدرت و فرمان کمپرسور دارای معظل بطور هم زمان و بالفاصله قطع میگردد.

-6-4 کنتاکتور قدرت )Power contactor(

یک کلید قطع و وصل با فرمان الکتریکی محسوب می گردد که وظیفه آن وصل یا قطع سه فاز ورودی

مصرف کننده بر اساس فرمان ها و منطق درنظر گرفته شده برای کارکرد مصرف کننده مزبور می باشد . این وسیله دارای کنتاکتهای با قابلیت تحمل زیاد جریان می باشند .

-7-4کنتاکتور فرمان کلید قطع و وصل با فرمان الکتریکی است که بر مقدار شدن بوبین آن باعث قطع و وصل کنتاکتهای باز

وبسته آن گردیده و اعمال منطق مورد نظر برای مدارهای فرمان دستگاه با استفاده از این وسیله میسر می گردد.

-8-4 کنتاکت اضافه  این وسیله بر روی کنتاکتور نصب می گردد و در صورت عدم کفایت کنتاکتهای فرمان موجود روی

کنتاکتور،جهت افزایش تعداد کنتاکتها بر حسب مدار فرمان طراحی شده ، استفاده می گردد.

-9-4 تایمر بوئین دار  وسیله ای است که از آن برای ستاره مثلث کارکردن دستگاه استفاده می شود. به این طریق که برای

کاهش جریان راه اندازی اول دستگاه به صورت ستاره کار می کند وبعد از زمانی که توسط تایمر میزان کرده ایم به مثلث تبدیل شده و تا خاموش کردن دستگاه به این صورت کار می کند.

در این شرکت ایجاد تاخیر زمانی در برقرار شدن همزمان دو کمپرسور مشترک دریک مدار علیرغم ارسال فرمان وصل از طرف ترموستات ،برای کاهش جریان راه اندازی ،ازنمونه کاربردهای این وسیله می باشد ، بوبین این وسیله پس از برقرار شدن و گذشت زمان تاخیر و عملکرد کنتاکتهایش جهت کارکرد مجدد باید بی برق شود.


وتوان مصرفی الکتریکی کمپرسور آن در همان شرایط 2997 Kw باشد در این صورت بازده کمپرسور

بصورت ذیل خواهد بود

C.O .P= 12492/2997 = 492

3-7- سیستم تغییر ظرفیت )capacity control system(

بمنظور صرفه جویی در مصرف انرژی ، کاهش ظرفیت کمپرسور در مواقع غیر الزم و بالنتیجه باال رفتن عمر مفید آن سیستمی روی کمپرسورها تعبیه میگردد که بتوان با توجه به میزان بار))LOAD از تمام یا درصدی از ظرفیت کمپرسور بهره گرفت . بعنوان مثال دریک کمپرسور چهار سیلندر می توان دومرحله %122 و%22 ظرفیت دارا بود و در یک کمپرسور شش سیلندر امکان بهره گیری از %33 و%66و%122 ظرفیت وجود دارد.

این امکان توسط نصب شیر مغناطیسی روی سر سیلندر کمپرسور ایجاد )به تعداد مراحل بایستی شیر مغناطیسی روی سر سیلندرهای مربوط نصب گردد( و این نوع کمپرسورها را مجهز به سیستم تغییر ظرفیت گویند.

-4برخی تعاریف الکتریکی

– آمپرنامی کمپرسور )RATED LOAD AMPS( )R.L.A(

میزان آمپر مصرفی کمپرسور درحالت کارکرد عادی و یکنواخت.

آمپردر حالت حداکثر بار کمپرسور))FULL LOAD AMPS ( )F.L.A میزان آمپر مصرفی کمپرسور در بدترین شرایط کارکرد.

– ماگزیمم آمپر کمپرسور )MAX. OPERATING CURRENT( )M.O.C.(

میزان آمپر مصرفی کمپرسور درهنگام استارت اولیه :این آمپر باال که بدلیل گرم بودن اولیه اوپراتور ، کندانسور ولوله های ارتباطی می باشد گذرا بوده و مدت زمان کوتاهی تا رسیدن سیستم به حالت نرمال )STATE STEADY( از سیم پیچ الکتروموتور کمپرسور خواهد گذشت.

-آمپر حالت روتور قفل ( LOCKED ROTOR AMIPS ))LRA(

آمپر لحظه ای )در حد صدم ثانیه ( عبوری از سیم پیچ الکتروموتور در زمان استارت اولیه.

-8 نحوه حمل دستگاه چیلرهوایی  در حمل چیلر هوایی باید نهایت دقت بکار برده شده و هیچ یک از قسمتهای دستگاه نباید تحت فشار بوده

و یا بر اثرضربه آسیب ببیند .جهت حمل چیلر از جرثقیل با ظرفیت مناسب استفاده نمائید . در این حالت فاصله قالب جرثقیل تا چیلر نباید از ./2 متر کمتر باشد. در صورتیکهحمل دستگاه توسط لیفتراک انجام می شود باید کامالً دقت شود تا بازوی لیفتراک زیر

شاسی دستگاه قرار گیرد. از قرار دادن بازوی لیفتراک در قسمتهای دیگر جدا پرهیز گردد.

-9 دستور العمل نصب چیلر هوایی موارد ذیل هنگام نصب چیلر رعایت شوند:

1 دستگاه روی فوندانسیون پیشنهادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت سارابان مستقر گردد.

  • محل قرار گرفتن چیلر روی فوندانسیون را طوری در نظر بگیرید که دسترسی به تابلوی برق آن به راحتی امکان پذیر باشد و حتی المقدور از درب ورودی موتور خانه ، تابلو برق آن دیده شود.

  • محل نصب دستگاه باید طوری باشد که در اطراف آن فضای کافی برای تعمیر سرویس وجود داشته باشد در یک طرف دستگاه باید به اندازه حد اقل طول یک اوپراتور محل خالی در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم امکان تعمیر اوپراتور و یا تعمیرات یا رسوب زدائی به طریق مکانیکی کندانسور انجام

شود

4 دستگاه باید در محل مناسبی از نظر جریان هوا قرار گیرد تا گرمای حاصل از کارکردن دستگاه )کمپرسور و کندانسور( به بیرون هدایت شود.

-2 بعد از قرار دادن چیلر روی فوندانسون و قبل از محکم کردن پیچ های شاسی دستگاه آنرا باید تراز کرد به طوری که هر چهار پایه کمپرسور تراز شود . برای تراز کردن دستگاه می توان از ورقه های نازک آهنی در زیر ریل های ضربه گیر پایه دستگاه استفاده نمود.

-6 چیلر را در فضای آزاد و بدون سقف نصب نکنید. محل نصب چیلرها در موتورخانه مرکزی و حتی المقدور نزدیک کندانسور هوایی باشد .

-7 هنگام نصب کندانسورهوایی، فضایی مناسب جهت سرویس دهی و گردش هوا در نظر گرفته شود )مطابق کاتالوگ فنی کندانسور هوایی (

-8 جهت سهولت در امر برگشت روغن سیستم به کمپرسورها ، کندانسور هوایی باید در ارتفاع باالتری نسبت به چیلر قرار گیرد.

-9 ارتفاع کافی جهت خروج هوای گرم از کندانسور هوائی در نظر گرفته شده و از نصب دستگاه در فضای مسقف جداً پرهیز گردد.

-12 لوله کشی مسی بین کندانسور هوائی و چیلر هوایی بر اساس کمترین افت فشار و نقشه ارسالی از شرکت سارابان انجام می گیرد .

-11 جهت سهولت در امر سرویس دهی دستگاه کندانسور هوایی، درمسیر دیسشارژ، شیر دستی با سایز مناسب نصب گردد.

-12 در مسیر لوله کشی ما بین کندانسور هوایی وچیلر هوایی مدار دیسشارژ در محل های مناسب و بر حسب نیاز )مطابق نقشه ارسالی از طرف شرکت سارابان (از LOOP استفاده گردد.

تذکر :جهت نصب دستگاه و انجام لوله کشی های ارتباطی از افراد متخصص استفاده نمایید.

-13 کوتاهترین مسیر ممکن جهت کابل کشی بین کندانسور هوایی وچیلر هوایی انتخاب گردد. کابل برق میبایست به صورت یکپارچه بوده و بدون قطع شدگی باشد .)سایز کابل مورد نیاز توسط شرکت سارابان اعالم میگردد

-14 در صورتیکه کمپرسورهای دستگاه دارای سیستم تغییر ظرفیت باشند خط گاز داغ )Discharge( بهتر است که به صورت دوخطه کار شود.)جزئیات در نقشه ارسالی شرکت سارابان خواهد شد(

-1 – 12 یاد آوری برخی نکات قبل از راه اندازی

-1هنگام انجام عملیات راه اندازی وتعمیرا ت از وسایل ایمنی نظیر عینک ، کفش ایمنی ، دستکش و

کاله ایمنی استفاده شود.

-2 از عملکرد مدار فرمان و مدار قدرت دستگاه ،اطمینان حاصل شود.

3برق- ورودی به تابلوی اصلی موتورخانه و تابلوی برق چیلر را کنترل نمائید که حتماً سه فاز و 382

ولت و 50HZ باشد.

-2 کلیه مدارهای برقی و سربندی ها را کنترل نمائید تا درصورتیکه در اثر حمل ونقل شل شده اند آنها را محکم نمائید.

-6 میزان تنظیم کلیه بی متال های الکتروموتورها را کنترل نمائید.

-7 کلیه کلیدها و فیوزهای مربوط به الکتروپمپها و الکتروموتور فن کندانسور هوایی را کنترل نمائید تا مطابق استاندارد مناسب با آمپر مصرفی دستگاههای مذکور باشند.

-8اتصاالت کابل ها و موتورها و دیگر دستگاهها را کنترل کنید که کامالً محکم در محل خود قرار گرفته باشند .

-9 بست فنر زیر پایه کمپرسور را پس از نصب دیستگاه و قبل از راه اندازی برداشته شودفنر لرزه گیر می باشند تنظیم نمائید)مهره مربوطه راحد اقل به اندازه 1/2 دنده سفت نمائید( این تنظیم درمورد سایر چیلرها درکارخانه صورت می گیرد.

-10 کلیه اتصاالت ،لوله ها و شیر آالت را کنترل نمایید و از عدم هرگونه نشتی احتمالی در قسمتهای مختلف اطمینان حاصل فرمائید.

-11 در صورت وجود هواساز در سیستم شیرهای ورودی و خروجی آب کوئل و شیر سه راهه موتوری را کنترل نمائید.

-12 مدار آب هواگیری شود)در هنگام هواگیری پمپ سیرکوالسیون باید خاموش باشد(.

48 – 13 ساعت قبل از روشن نمودن دستگاه کلید گرمکن روغن کمپرسور را روشن نمائید.)بغیر از زمان راه اندازی اولیه دستگاه(

-14 در صورت اطمینان از جهت گردش پمپ مربوط به هواساز )فنکوئلها ( آن را روشن نمائید.

-12 ده دقیقه پس از استارت چیلر نسبت به روشن نمودن هواساز )فنکوئلها ( اقدام نمایید.

-16 از جریان یافتن آب در کل مدار و مبدلها مطمئن شوید.

-17 عملکرد کندانسور هوایی را بررسی کرده و درصورت نیاز سطح آنرا شستشو نمائید.

-18 مدار آب اوپراتور را از طریق منبع انبساط و شیر تغذیه با آب تمیز و فاقد امالح معدنی پر کنزد.

19شیرهای- مکش و رانش را در وضعیت کامالً باز قرار دهید.

– 22شیر سرویس مدار مایع )خروجی از رسیور( را در حالت کامالً باز قرار دهید.

-21 فنهای ملخی کندانسور هوائی را بررسی کنید تا براحتی چرخش نموده و به محافظ فن برخورد نکند. ضمناً جهت چرخش فن ها را نیز بررسی نمائید.

-22 میزان گریس بلبرینگهای الکتروموتورهای کندانسور هوائی را کنترل کنید .در صورت نیاز ضمن باز نمودن قسمت تحتانی قاب الکتروموتور ، داخل محل نصب بلبرینگها را از گریس مرغوب پر نمائید

-23 کندانسور هوائی را با چیلر هوایی اینترالک نمائید.

-24 مدارات دیسشارژ))D.L را توسط گازازت تست نموده و از عدم نشت گاز در سیستم اطمینان حاصل کنید.

توجه :جهت تست مدارات حتماً از متخصصین مربوطه استفاده نمائید.

-22کلیه شیر فلکه های سیستم تابستانی را کنترل نمایید در وضعیت کامالً باز باشند.

-26 کلیه شیر فلکه های سیستم زمستانی را کنترل نمائیدتا در وضعیت کامالٌ بسته باشد.

-27 میزان آب و وضعیت شناور منبع انبساط باز سیستم تابستانی را بازدید نموده که در شرایط مطلوب

باشند. در صورتیکه منبع انبساط بسته باشد، شیر متعادل کننده فشار را بازدید نمائید.

-28 نصب فشار سنج بر روی ورودی و خروجی کلیه الکتروپمپها توصیه میشود.

-29 درصورت نیاز به شیر اتوماتیک تخلیه هوا ، آنرا در باالترین نقطه سیستم لوله کشی نصب کنید.

فشارهای مجاز چیلر هوایی درحین کارکرد

حداقل فشار Psi

حداکثرفشار Psi

فشار رانش کمپرسور

240

320

فشار مکش کمپرسور

55

85

فشار روغن

+20فشار مکش

+40فشار مکش

توجه

جهت انجام عملیات راه اندازی اولیه می بایست حتماً از متخصصین ماهر و مجرب مورد تائید شرکت

سارابان استفاده شودو یا عملیات راه اندازی با نظارت نماینده سارابان انجام پذیرد. درغیر اینصورت دستگاه از شرایط گارانتی خارج می گردد.

-2-12 انجام عملیات تست فشار و رفع نشتی احتمالی ابتدا یک لوله مسی 1/4 بین شیر ساکشن و شیر دیسشارژ کمپرسور جهت تبادل و تعادل فشار سیستم

نصب می گردد سپس متعلقات داخل شیر یکطرفه را خارج کرده ) درپایان مدت تست فشار متعلقات مربوطه شیر یکطرفه در محل خود نصب می گردند( سپستمام شیرهای کمپرسورها را کامالً باز نموده و یک دوربسمت داخل می بندیم .حال نسبت به آزمایش کپسولها ازت اقدام مینمائیم )جهت جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی درابتدای کار و اطمینان از وجود گاز ازت داخل کپسولها حتماً گاز محتوی کپسولها توسط شعله آتش میبایست تست شود و سپس از گاز کپسول )ازت( استفاده گردد هرگز از گاز اکسیژن جهت تست دستگاه استفاده نگردد. الزم به توضیح میباشد که گازاکسیژن شعله آتش را زیاد وگاز ازت شعله آتش را زیاد و گاز ازت شعله آتش را خاموش میکند(

پس از اطمینان از گاز کپسول آنرا توسط لوله مسی به شیر شارژینگ دستگاه متصل نموده و گاز ازت را به آرامی به سیستم شارژمیکنیم . جهت جلوگیری از هدر رفتن گاز ازت و صرفه جویی درآن ابتدا فشار سیستم را تا 22 Psi باال برده و سپس توسط محلول آب و صابون)آب و مایع ظرفشویی %12 مایع ظرفشویی و %92 آب ( کل سیستم نشت یابی می گردد.

در صورت عدم نشتی ، بدلیل اینکه بعضی از قطعات و کنترل ها تحمل فشار باال را نداشته و صدمه میبیند، لوله قسمت ضعیف دستگاه )گیج ساکشن( را از روی کمپرسور باز میکنیم ، سپس فشار سیستم تا

225 Psi اضافه می گردد و گیج دستگاه عالمتگذاری و زمان فشار گذاری یادداشت میگردد. پس از

گذشت مدت 48 ساعت از زمان فشار گذاری ، فشار دستگاه کنترل و درصورت عدم تغییر فشار در

سیستم عملیات راه اندازی صورت میگردد.

نکته : درصورتی که دستگاه چیلر دارای دو مدار مجزا از یکدیگر باشد جهت تست نشتی فشار تست برای یک مدار 225PSI و برای مدار دوم 175 PSI میباشد.

در صورت عدم نشتی عملیات نشت گیری انجام و پس از تشخیص و رفع لیک مراحل کار تست فشار ،از ابتدا تکرار میگردد.

3 انجام عملیات تخلیه گاز ازت و وکیوم کردن دستگاه

پس از اطمینان از عدم نشتی ، دما در دستگاه و تست فشار با گاز ازت، شیر دیسشارژینگ دستگاه را باز کرده و گاز ازت را از سیستم تخلیه میکنیم سپس دستگاه پمپ وکیوم را توسط لوله و گیج به شارژینگ دستگاه متصل نموده وکیوم پمپ را روشن کرده تا سیستم وکیوم گردد. این عمل را ادامه میدهیم تا فشار سیستم بر حسب محل نصب دستگاه و ارتفاع از سطح دریا تا حدود 28 INHG وکیوم پمپ میبایست مطابق با مدت زمان مندرج در جدول مربوطه و مدل چیلر انجام پذیرد تا کل سیستم را وکیوم نماید. پس از گذشت مدت فوق شیر سرویس دستگاه را بسته و وکیوم پمپ را از دستگاه جدا نموده و پس از باز کردن درب درایر، فیلترهای درایر را در محل خود قرار داده و پس از تعویض واشر درب درایر و آغشته نمودن واشر به روغن، درب درایر در محل خود محکم بسته میشود. در این وضعیت مجدداً وکیوم پمپ را به شیر شارژینگ متصل نموده و قسمت درایررا وکیوم مینمائیم، پس از اطمینان از تخلیه کامل هوا از قسمت درایر شیر سرویس دستگاه را باز کرده و کل سیستم را کامالً وکیوم مینمائیم، پس از اطمینان از تخلیه کامل هوا از قسمت درایر شیر سرویس دستگاه را باز کرده و کل سیستم را کامالً وکیوم مینمائیم


جدول زمانبندی مدت وکیوم دستگاه با توجه به ظرفیت و تعداد کمپرسور هر مدار و در نظر گرفتن وکیوم پمپ با قدرت 41متر مکعب در ساعت

ردیف

ظرفیت کمپرسور

تعداد کمپرسوردر

مدت زمان وکیوم

نوع کندانسور

یک مدار

1

32تن وپایین تر

یک

3/2 ساعت

هوایی

2

32

و42 تن

یک

4 ساعت

هوایی

3

22

و62 تن

یک

4/2 ساعت

هوایی

4

72و82 تن

یک

2 ساعت

هوایی

2

32تن و پایین تر

دو

7ساعت

هوایی

6

32

و42

دو

8 ساعت

هوایی

7

22

و62

دو

9 ساعت

هوایی

8

72و82

دو

12ساعت

هوایی

توضیح : زمانهای قید شده در جدول فوق مدت زمان حداقل و کیوم دستگاه می باشد وهر اندازه مدت

وکیوم بیشتر باشد مطلوب تر خواهد بود.

1 انجام عملیات تکمیل نصب دستگاه

زمانیکه دستگاه در زمان تست فشار و وکیوم شدن میباشد میتوان کابل برق اصلی دستگاه به ترمینال مربوطه

نصب و آچار کشی پیچهای مدار برق کمپرسور تابلو برق دستگاه و در صورت وجود لرزه گیر در مدار لوله کشی

ساکشن و دیسشارژ کمپرسور، تنظیم پیچهای پایه کمپرسور را انجام داد و سپس برق دستگاه را متصل نمود.


541 شارژ گاز و راهاندازی دستگاه

پس از انجام عملیات وکیوم بنا به نیاز دستگاه گاز فریون که کارخانه سازنده میزان آن را نسبت به نوع دستگاه مشخص کرده است به دستگاه شارژ میگردد. به طریقی که کپسول گاز فریون 22 را توسط شیلنگ شارژ به شیر شارژینگ دستگاه متصل کرده و شیر کپسول گاز را کمی باز نموده و مهره انتهای شیلنگ را کمی شل نموده تا مقداری گاز خارج گردد و سپس مهره را محکم میکنیم ) این عمل را برای تخلیه هوای موجود در شیلنگ انجام میدهیم( سپس شیر کپسول و شیر شارژینگ دستگاه را کامالً باز کرده تا گاز فریون وارد دستگاه گردد. جهت تسریع در انجام عملیات شارژ گاز فریون میتوان کپسول گاز را معکوس نمود تا فریون بهصورت مایع

وارد سیستم گردد ) هرگز کپسول گاز فریون را گرم نکنید و همچنین هرگز گاز فریون از روی کمپرسور شارژ نگردد(.

در صورت نیاز سیستم به گاز فریون، کپسول گاز فریون را توسط شیلنگ به شیر شارژینگ متصل کرده و پس از هواگیری شیلنگ ارتباطی شیر سرویس دستگاه در مسیر خط مایع را بسته و شیر شارژینگ را باز میکنیم و در این حالت کمپرسور را استارت نموده تا گاز فریون از کپسول در کندانسور جمع گردد. پس از شارژ گاز به میزان الزم و تکمیل عملیات شارژ، شیر شارژینگ را بسته و شیر سرویش را باز مینمائیم و کپسول گاز فریون را جدا نموده و دستگاه استارت میگردد.

641 عملیات تعویض روغن کمپرسور

پس از گذشت مدت 48 ساعت از راهاندازی دستگاه و کارکرد کمپرسور و یا در صورت کثیف بودن روغن کمپرسور و لزوم بر تعویض روغن، روغن کمپرسور تعویض میگردد. بدین صورت که ابتدا کمپرسور را خاموش

کرده و شیرهای ساکشن و دیسشارژ کمپرسور را کامالً بسته و گاز داخل کمپرسور را باز و روغن کمپرسور را تخلیه میکنیم. در این وضعیت ظرفی را زیر کارتر کمپرسور قرار داده و پیچ تخلیه روغن کارتر کمپرسور را باز و روغن کمپرسور را باز و روغن کمپرسور را تخلیه و درون ظروف میریزیم. سپس فیلتر روغن و غالف و پیچ کارتر را از محل خود بیرون آورده و بازدید و با دستمال تمیز آنها را پاک میکنیم و پس از اتمام تخلیه کامل روغن، غالف و فیلتر روغن را در محل خود قرار داده و پیچ تخلیه را بسته و محکم مینمائیم. در این حالت وکیوم پمپ را توسط شیلنگ شارژ به پیچ کارتر و یا شیر ساکشن کمپرسور متصل نموده و کمپرسور بسته و طرف دیگر شیلنگ را درون ظرف روغن تمیز و نو قرار داده و بر اثر اختالف فشار درون کمپرسور و بیرون آن روغن توسط شیلنگ وارد کمپرسور میگردد .بر اساس ظرفیت کارتر کمپرسور و نمایان شدن سطح روغن در سایت گالس کارتر و روغن را کنترل می نمائیم . و پس از شارژ روغن ، محلی را که شیلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط در پوش بسته وهوای داخل کمپرسور را توسطوکیوم پمپ کامالً تخلیه می کنیم . پس از اطمینان از وکیوم کامل کمپرسور شیر ساکشن کمپرسور را کمی باز کرده تا مقداری گاز سیستم وارد کمپرسور گردد و کیوم

شکسته شود . در این حالت سریعاً وکیوم پمپ را خاموش و شیلنگ ارتباطی وکیوم پمپ و کمپرسور را جدا نموده و محل اتصال شیلنگ به کمپرسور را توسط درپوش مسدود می نمائیم بطوری که ذره ای هوا وارد کمپرسور نگردد. شیرهای ساکشن و دیسشارژ را امالًک باز کرده و کمپرسور را استارت می کنیم و در این وضعیت فشار روغن و سطح روغن تست و کنترل می گردد.

الزم به ذکر است که چنانچه روغن در شیشه روغن از حد 2/1 شیشه کمتر بود بایستی اقدام به شارژ روغن به دستگاه نمود.

-7-12 اشکاالت حین راه اندازی

اگر حین راه دازیان چیلر با اشکاالت زیر مواجه شدید آنرا فوراً خاموش کرده و نسبت به رفع آنها اقدامات الزم را بعمل آوربد.

-1 ولتاژ برق ورودی به موتور خانه از حد نرمال کمتر باشد .

-2کنترل آنتی فریز عمل نماید .

3فشار- رانش دائماً در حد مجاز باشد .

-4کنترل فشار روغن دستگاه را خاموش کند.

-2سطح روغن کمپرسور پائین تر از حد مجاز باشد.

-6کنترل حفاظت سیم پیچ کمپرسور )Thermistor( عمل کند.

-7کنترل فاز برق مدار الکتریکی را قطع کرده باشد.

-8 پمپ اوپراتور عمل نکند.

-9دستگاه دارای صدای غیر عادی باشد.

-12فن کندانسور هوائی)الکتروموتور( کار نکند.

44دستورالعمل نگهداری و سرویس چیلر هوایی

-1تمام ابزار دقیق کنترل کننده دستگاه پکیج یونیت هوایی توسط کارخانه سازنده تنظیم شده است، لذا به هیچ عنوان بدون مشورت با متخصصین کارخانه تنظیم آنها را بهم نزنید.

-2 در صورتیکه هر یک از کنترلها فرمان قطع بدهند و پکیج یونیت خاموش گردد )بجز ترموستات ( نشان دهنده آن است که در قسمتی از سیستم اشکال وجو دارد، لذا تا زمانیکه به اشکال مورد نظر پی نبرده و آن را رفع نکردهاید به اصرار دستگاه را روشن ننمائید. و از تکرار فشار دادن دکمه (RESET) تا رفع عیب نهایی

جلوگیری گردد.

 

لینک دانلود چک لیست چیلر تراکمی:
چک لیست چیلر تراکمی را از اینجا دانلود کنید.

 

توجه: جهت رفع اشکال در سیستم حتماً از متخصصین مربوطه استفاده گردد.

 

 

منبع : http://motor-khaneh.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

نوزده + 4 =