چیلر جذبی

چیلر جذبی

اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺬﺑﻲ:

در ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ  از آب ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺮد در ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﺧﻼء ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻴﻠﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﺎده ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛﻪ: در ﻓـﺸﺎر ﻣﻄـﻠﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ (ﺧﻼء)، آب ﮔﺮﻣﺎ را ﻣﻲﮔـﻴﺮد و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳـﻴﻦ ﺑﺨـﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد (ﻣﻲﺟﻮﺷﺪ). ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: در ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ 0/25 اﻳﻨﭻ (16 mm) ﺟﻴﻮه، آب در درﺟﻪ ﺣﺮارت 40 °F(4 °C) ﻣﻲﺟﻮﺷﺪ. ﻣﺒﺮد ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮارت از ﻳﻚ ﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ (ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً آب اﺳﺖ) ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و آن ﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ را ﺧﻨﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺒﺮد ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه (ﺑﺨﺎر آب) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد. ﺟﺬب ﺑﺨﺎر ﻣﺒﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب، ﻓﺸﺎر دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺨﻴﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر ﻳﺎ آب داغ، ﺣﺮارت ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺟﺬب ﺷﺪه را آزاد ﻛﻨﺪ. آب ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻨﻚ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ (ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ) ﺣﺮارت ﻛﺎﻓﻲ را از ﺑﺨﺎر آب ﻣﻲﮔﻴﺮد و آﻧﺮا ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره در ﺳﻴﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺠﺪداً ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺬب ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺟﺎذب ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه:

ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﭼﻴﻠﺮ ﺟﺬﺑﻲ اﺳﺖ:  اواﭘﺮاﺗﻮر، اﺑﺰورﺑﺮ، ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر (ﺷﻜﻞ.(1

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ اواﭘﺮاﺗﻮر و اﺑﺰورﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اواﭘﺮاﺗﻮر، آب (ﻣﺒﺮد) ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﻴﺎل ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا را ﺧﻨﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در اﺑﺰورﺑﺮ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ژﻧﺮاﺗﻮر وﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر اﺳﺖ. درژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺣﺮارت ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺨﺎر آب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺑﺨﺎر آب آزاد ﺷﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ، در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﻪ آب ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده دﺳﺘﮕﺎه، ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮج (purge)

ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼء دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ، دو ﭘﻤﭗ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮔﺮدش در آوردن ﻣﺒﺮد و ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﮕﺎه.

ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل:

ﺷﻜﻞ 2 ﻣﺪارﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن را در ﭼﻴﻠﺮ ﺟﺬﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. آب ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪه از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اواﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب (ﻣﺒﺮد) ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺧﻨﻚ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺨﺎر ﻣـﺒﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗـﺴﻤﺖ اﺑﺰورﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷـﻮد و ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺑﺰورﺑﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺟﺬب ﻣﻲﮔﺮدد. ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ از آب ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺎر ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪهاي ﻛﻪ درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﺑﺰورﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب آب رﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داﺧﻞ ژﻧﺮاﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ در ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨﺎر ﻳﺎ آب داغ ﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ آب (ﻣﺒﺮد) ﺟﺬب ﺷﺪه را ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺨﺎر ﻣﺒﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎوي آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺒﺮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺮد ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪي را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ.

سیکل چیلر جذبی

ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﻫﻢ از ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﺑﺰورﺑﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪي را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ. درﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮ، ﻣﺤﻠﻮل از داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺮارت از ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﭘﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺎزده ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺑﺰورﺑﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ

ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ـ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ روز ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻛﺎرﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎدي و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎﻳﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ در ﺷﻜﻞ 10 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

روش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮج:

-1 ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮج را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

-2 ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻻﻣﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺮج روﺷﻦ اﺳﺖ ﭘﺮج را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

-3 اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را در داﺧﻞ ﺑﻄﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ. (ﺷﻜﻞ (11

-4 اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺮ ﭘﺮج و ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ. (ﺷﻜﻞ (12

-5 ﺣﺪود 5 دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻫﻮاي ﺧﺎرج ﺑﺮﺳﺪ.

-6 ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ در ﺑﻄﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺷﻴﺮ را ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺪود 2 دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

-7 ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ در ﺑﻄﺮي ﺣﺒﺎب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻄﺮي ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ. ﺷﻴﺮ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ. اﻛﻨﻮن ﭘﺮج ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-8 ﺷﻴﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻠﻮل و ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮ ﭘﺮج را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

-9 ﺷﻴر ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎز ﻛﺮده و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﻲ ﺑﻄﺮي ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮج ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻄﺮي را ﺗﺎ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻄﺮي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﻫﻮا وارد ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮج ﺷﻮد.

-10 ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺮج را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮج را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد.

لینک دانلود چک لیست چیلر جذبی:

چک لیست چیلر جذبی را دانلود نمایید.

 

شارژ و راه اندازی چیلر جذبی

راه اندازی چیلر جذبی

از جمله خدمات ما :

تعمیر انواع چیلر ساراول، مهراصل، زهش، ساری پویا، یورک، ترین، ابارا، ال اس، کریر و انواع چیلر ایرانی و خارجی

شامل اسید شویی، لیک یابی، شارژ لیتیم، بازسازی تابلو برق، تنظیمات دستگاه، تعمیر و نوسازی کامل چیلر

 

 

 

منبع : http://motor-khaneh.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

دو × چهار =