الگوی تعمير و نگهداری

مقدمات تهيه الگوی تعمير و نگهداری جهت تدوين الگوی تعمير و نگهداری فضاهاي آموزشي، در ابتدا تقسيم بندي واحدهاي تاسيساتي اين فضاها لازم مي باشد. همانطوريكه قبلاً بيان گرديد، واحدهاي تاسيساتي ساختمان عبارتند از سيستم هايي آه براي انجام کار بخصوصي تعبيه گرديده اند. از ديدگاه ساختماني اين واحدها در ساختمان نصب و ثابت شده […]

ادامه مطلب

تعمیر و نگهداری برج خنک کن

تعمیر و نگهداری برج خنک کن لوله آب پخش كن (اسپرينكلر)   لوله آب پخش كن بايد تميز و بدون گرفتگي باشد. اگر داخل لوله با يك جسم خارجي گرفته شده باشد به ترتي ب زير عمل كنيد:  الف ) پيچ ها و مهره هاي قطعات آب پخش كن را شل كنيد. سپس لوله-هاي آب پخش […]

ادامه مطلب

نگهداري و تعميرات چيلر جذبي

نگهداري و تعميرات چيلر جذبي   برگه هاي ثبت وضعيت عملكرد دستگاه ( چک لیست) ـ در بخش نگهداری و تعمیرات چیلر جذبی مقادير درجه حرارت و فشار سيستم بايد هر روز ثبت شوند تا به كمك آن كاربر دستگاه بتواند وضعيت عادي و غير عادي عملكرد دستگاه را تشخيص دهد. اين برگه ها همچنين در برنامه […]

ادامه مطلب

برنامه زماني نگهداری چيلرهاي جذبي

برنامه زماني نگهداری چيلرهاي جذبي براي نگهداری چيلرهاي جذبي لازم است به طور متناوب و طبق يك برنامه ريزي زماني صحيح، آنها را بازرسي و سرويس نمود. كارهاي لازم براي نگهداري دستگاه ها بايد طبق اين برنامه زماني انجام شود:     1-    وضعيت عملكرد دستگاه و سيستم را ثبت كنيد. 2-    سيستم پرج را بررسي […]

ادامه مطلب

چیلر تراکمی

چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده در سیال خنک کننده در سیکل تبرید ، سیال دیگری را )عمدتاً آب( برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک میکند .آب سرد تولید شده در اوپراتورچیلر در سیستم های صنعتی برای خنک کردن بخشهایی از ماشیت آالت و در تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوا از طریق هواساز ، فن کوئل و مورد استفاده قرارمی گیرد.

ادامه مطلب

چیلر جذبی

چیلر جذبی

اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺬﺑﻲ:

در ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ از آب ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺮد در ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﺧﻼء ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻴﻠﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﺎده ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛﻪ: در ﻓـﺸﺎر ﻣﻄـﻠﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ (ﺧﻼء)، آب ﮔﺮﻣﺎ را ﻣﻲﮔـﻴﺮد و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳـﻴﻦ ﺑﺨـﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد (ﻣﻲﺟﻮﺷﺪ). ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: در ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ 0/25 اﻳﻨﭻ (16 mm) ﺟﻴﻮه، آب در درﺟﻪ ﺣﺮارت 40 °F(4 °C) ﻣﻲﺟﻮﺷﺪ. ﻣﺒﺮد ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮارت از ﻳﻚ ﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ (ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً آب اﺳﺖ) ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و آن ﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ را ﺧﻨﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ادامه مطلب