مراحل طراحی تاسیسات مکانیکی

طراحی تاسیسات مکانیکی یک ساختمان از زمان دریافت پروژه تا تحویل آن به کارفرما به طور کلی به پنج مرحله تقسیم می شود:
1- مطالعات ابتدایی و تخمین اولیه
2- محاسبات دقیق و جزء به جزء
3- تهیه ی نقشه های اجرایی
4- اصلاح نقشه ها با توجه به شرایط کارگاهی
5- تنظیم دفترچه محاسبات‌

ادامه مطلب

بهینه سازی

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان 2 مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازمالاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد. قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی 33مطابق با ماده ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .وزارت مسکن بر آن مربوط به صرفه 91 مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده است که مبحث به تصویب هیات 9331 مقررات ملی ساختمان در سال 91 جویی در مصرف انرژی در ساختمان میباشد .مبحث محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی گردید .این مبحث چندین بار بازنگری گردیده بوده و بعد از بازنگری به کلیه ارگانهای کشوری ابلاغ گردیده است که در حال 9339که آخرین آن در سال حاضر رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن مدنظر میباشد.

ادامه مطلب

سرمایش تبخیری

سرمایش تبخیری آسایش کامل را که هدف سیستم های تهویه مطبوع است در اختیار نمی گذارد ، ولی در مناطق گرم و خشک می تواند آسایش نسبی را با هزینه ای نسبتا کم تامین کند .

درکشور ماکه مناطق وسیعی ازآن گرم و خشک محسوب می شود سرمایش تبخیری اهمیت زیادی می یابد .

سرمایش تبخیری به دوصورت انجام می شود :

الف ـ سرمایش تبخیری مستقیم. ب ـ سرمایش تبخیری غیر مستقیم

ادامه مطلب

تاریخچه سیستم های تهویه مطبوع

تاریخچه سیستم های تهویه مطبوع از زبان ساموئل سوگارمن

١٠٠٠ – ١٤٠٠ میلادی

این دوران ، دوران یونانی ها، رومی ها، مصری، چینی و البته هندی ها بود . در حالی که در مصر از انسان ها ( نوکر ) برای باد زدن پادشاهان استفاده می شود ، هندی ها استفاده می کردند از فن هایی به شکل طناب ، رومی ها استفاده می کردند از چیزی به نام hypocaust ( سیستم حرارت مرکزی است که کوره و مخازن برای توزیع گرما در زیرزمین قرار داشت ) . در این سیستم حرارت بصورت تابشی به اتاق ها منتقل می شد و حتی از بخار برای حمام ثروتمندان مورد استفاده قرار می گرفت .

با آغاز سال 1400 میلادی با گسترش بخاری ها به مردم این امکان داده می شد تا اتاق هایی خصوصی با تهویه مناسب آن زمان داشته باشند . همچنین دانشمندانی چون لئوناردو داوینچی با به حرکت در آوردن فن هایی که با نیروی بخار کار می کردند توانستند تهویه مناسب اتاق ها و سوییت ها را فراهم کنند .

ادامه مطلب